Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών προσανατολισμένων στις ανάγκες των πελατών μας αποτελεί βασικό άξονα δραστηριότητας της εταιρείας και διαχρονική πρόκληση για την εξέλιξη, τη διεύρυνση και τη διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε.


Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών προσανατολισμένων στις ανάγκες των πελατών μας αποτελεί βασικό άξονα δραστηριότητας της εταιρείας και διαχρονική πρόκληση για την εξέλιξη, τη διεύρυνση και τη διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Μία σειρά παραγόντων τοποθετούν την εταιρεία μας ως προνομιακό συνεργάτη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη custom εφαρμογών στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά πληροφορικής :

  • Μακρόχρονη και αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (αγροτικός τομέας, δημόσια διοίκηση, αυτοδιοίκηση, κ.λ.π.)
  • Υψηλής ποιότητας καινοτομικό και αξιόπιστο τεχνολογικό υπόβαθρο με ειδίκευση στα web based και cloud συστήματα
  • Ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης
  • Συνεχής εξέλιξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μέσω της σταθερής επένδυσης στην έρευνα και την ανάπτυξη
  • Πιστοποιημένες διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών με βάση διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας

Οι παράγοντες αυτοί μας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε εφαρμογές σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών μας. Τέτοιες custom made εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί μεταξύ άλλων για το ΕΑΔΗΣΥ, το ΤΕΕ και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.