Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Πελάτης: Δήμος Θεσσαλονίκης
  • Τομέας: Αυτοδιοίκηση
  • Χρήστες: 3500 υπάλληλοι των Οικονομικών υπηρεσιών

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ) πριν επιλέξουν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών της NEUROPUBLIC στηρίζονταν σε συστήματα και μεμονωμένες εφαρμογές που είχαν αναπτυχθεί και υποστηριζόταν από τη μηχανογράφηση του Δήμου ενώ για την υποστήριξη του διπλογραφικού συστήματος, ο Δήμος χρησιμοποιούσε ένα πληροφοριακό σύστημα που είχε προμηθευτεί από την τοπική αγορά και υποστηριζόταν από τον κατασκευαστή του μέσω σχετικού συμβολαίου συντήρησης.

Ένα σημαντικό πρόβλημα για την καλή λειτουργία το Δήμου ήταν ότι το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργούσε σε μία μόνο Διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και δεν διασυνδεόταν αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου να συναντούν προβλήματα στην εκτέλεση του έργου τους λόγω ύπαρξης πολλών και διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, γεγονός που καθιστούσε το περιβάλλον λειτουργίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ιδιαίτερα πολύπλοκο.

Επακόλουθο της παραπάνω δυσλειτουργίας της Οικονομικής Διεύθυνσης, ήταν η έντονη ανάγκη για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ομοιογενούς και σύγχρονης πληροφοριακής υποδομής, η οποία να υποστηρίζει αποτελεσματικά το σύνολο των λειτουργιών των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΘ και η οποία να μπορεί να αξιοποιείται από όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και να συνθέτει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η NEUROPUBLIC υλοποίησε το έργο σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις του Δήμου και σήμερα υποστηρίζει με επιτυχία τις υπηρεσίες του Δήμου (487 εργαζομένους) μέσα από το ενιαίο και ολοκληρωμένο Web based Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης. Το σύστημα επιτρέπει στους υπαλλήλους των υπηρεσιών του Δήμου να χρησιμοποιούν ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (RDBMS ORACLE), με αποτέλεσμα να παράγουν αναφορές από κάθε υποσύστημα χωρίς επέμβαση στα τελικά αποτελέσματα, να εκτυπώνουν σε κάθε είδους εκτυπωτές, να διαλειτουργούν, να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν δεδομένα και να εξασφαλίζουν ότι κάθε εργασία ή καταχώρησή τους γίνεται μία φορά σε ένα μόνο σημείο με αποτέλεσμα τη μείωση των λαθών και την καλύτερη συνολική λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών. Επιπλέον, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας και ανταλλαγής στοιχείων με άλλα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει ο Δήμος ενώ μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον ενσωματώνοντας νέες εφαρμογές και υπηρεσίες.

Η εταιρεία NEUROPUBLIC ως η μοναδική εταιρεία ανάπτυξης Web λογισμικού για το Δημόσιο Τομέα, έχει αποσπάσει επαίνους για το Web Διπλογραφικό της Σύστημα και έχει πιστοποιηθεί για την επάρκειά του από το ΥΠΕΣΔΑ από το 2003.

Διαθέτει πιστοποίηση ISO 27001:2013 για ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας υποδομών και εξειδικευμένο τμήμα εκπαίδευσης και τεχνικών υπηρεσιών, που διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, ενώ εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 για την ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων της.
Η συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την NEUROPUBLIC αναβάθμισε θεαματικά την ποιότητατων Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και απέφερε δραστική μείωση των δαπανών του Δήμου λόγω της καλύτερης διαχείρισης του πολύπλοκου φάσματος των Οικονομικών που διαχειρίζεται ο Δήμος.