Η NEUROPUBLIC συνεργάζεται συστηματικά με Νομικά Πρόσωπα και οργανισμούς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα διαθέτοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της για την προώθηση του στόχου της μετάβασης της Δημόσιας Διοίκησης στην ψηφιακή εποχή.


Η NEUROPUBLIC συνεργάζεται συστηματικά με Νομικά Πρόσωπα και οργανισμούς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα διαθέτοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της για την προώθηση του στόχου της μετάβασης της Δημόσιας Διοίκησης στην ψηφιακή εποχή.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της χώρας για την αποτελεσματική αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την ενδυνάμωση των δημοκρατικών διαδικασιών και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών.

Η NEUROPUBLIC έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα πληροφορικής για λογαριασμό του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Υπηρεσίες συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης των αγροτών για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.)
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων που σχετίζονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και την Αγροτική Ανάπτυξη για λογαριασμό του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε). Αποτελεί τον βασικό προμηθευτή των συστημάτων αυτών από το 2006.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής διαχείρισης – διαχείρισης Προσωπικού Μισθοδοσίας – Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου» στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
 • Δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ στο Κέντρο και την Περιφέρεια.
  Επέκταση ηλεκτρονικών διεπαφών και λειτουργικών διαδικασιών σύνδεσης και υποδοχής των οικονομικών στοιχείων της Δράσης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» – Υποστήριξη συστήματος και χρηστών μηχανογραφημένης λογιστικής τακτοποίησης
  Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων Φακέλων Δικαιολογητικών Παρόχων και Αρχειοθέτησης Φακέλων σε Αρχείο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  Δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ στο Κέντρο και την Περιφέρεια. (ΤΕΕ).
 • Ανάπτυξη και Δημιουργία Λογισμικού για τη Διαχείριση Ποσοτικών Δεδομένων. Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης – Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Μισθοδοσία – Προσωπικό) και Πληροφοριακής εφαρμογής Διαχείρισης Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (ΕΛ) καθώς και Εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Έργων & Ενημέρωσης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για το Εθνικό κέντρο Κοινωνικών ερευνών (ΕΚΚΕ).
 • Εγκατάσταση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Λογιστικής Διαχείρισης και Διαχείρισης εσόδων καθώς και του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης κληροδοτήματος Λάτση για την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ)
 • Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Πληροφοριακής Εφαρμογής Διαχείρισης Αποφάσεων και Πράξεων για Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και Πληροφοριακής Εφαρμογής Διαχείρισης Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για το εθνικό αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
 • Εγκατάσταση Μηχανογραφικών Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Εφαρμογή Μισθοδοσίας και Προσωπικού) και Διαχείρισης Πρωτοκόλλου για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)
 • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Λογιστικού Προγράμματος για τις Ανάγκες του ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ για τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
 • Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης για το Παπάφειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
 • Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης για το Δημοτικό Κέντρο Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης