Το ADVISE είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο έχει ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας παραγωγής, επεξεργασίας, διαχείρισης και επιλεκτικής αναζήτησης υλικού επιτήρησης. Το έργο προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη για την παροχή αυτοματοποιημένων και έξυπνων λύσεων επιτήρησης.


Το ADVISE είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο έχει ως στόχο τη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας παραγωγής, επεξεργασίας, διαχείρισης και επιλεκτικής αναζήτησης υλικού επιτήρησης. Το έργο προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη για την παροχή αυτοματοποιημένων και έξυπνων λύσεων επιτήρησης.

Η ανάγκη αυτή προκύπτει λόγω της συνεχούς ανάπτυξης ετερογενών συστημάτων επιτήρησης σε μεγάλη κλίμακα.

Οι κυρίες προκλήσεις που έρχεται να αντιμετωπίσει το έργο είναι η ποικιλία των συστημάτων επιτήρησης, οι διαφορετικές μορφές συμπίεσης των βίντεο και τα διαφορετικά συστήματα ευρετηρίασης. Επίσης λαμβάνει υπόψη όλα τα νομικά και ηθικά θέματα που σχετίζονται με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και τους κανόνες που διέπουν την εποπτεία και το περιεχόμενο που παράγεται.
Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις το έργο εισάγει ένα σύνολο από καινοτόμες τεχνικές σε πολλά επίπεδα όπως τον σημασιολογικό εμπλουτισμό στην ανάλυση και ερμηνεία των βίντεο, τις οντολογίες στα δικαιώματα των χρηστών, την ασφάλεια στην επικοινωνία κ.α..

Η NEUROPUBLIC συμμετέχοντας ενεργά στο έργο έχει κυρίαρχο ρόλο στην ασφαλή και αποδοτική «ενορχήστρωση» όλων των υποσυστημάτων που το απαρτίζουν. Επιπλέον, έχοντας μεγάλη εμπειρία σε δίκτυα και υπηρεσίες διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων υλοποιεί το υποσύστημα Access Negotiator – System Orchestrator.

Παραπομπή: http://www.advise-project.eu/

Με τη συγχρηματοδότηση του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό συμφωνίας 285024