Στο πλαίσιο της SmartAgrifood2, στην ανοικτή πρόσκληση για SMWEs που δημοσιεύτηκε με στόχο την εύρεση υπο-δικαιούχου του έργου, η NEUROPUBLIC υπέβαλε δύο προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους αξιολογητές και επελέγησαν μεταξύ πολλών άλλων προτάσεων.


Στο πλαίσιο της SmartAgrifood2, στην ανοικτή πρόσκληση για SMWEs που δημοσιεύτηκε με στόχο την εύρεση υπο-δικαιούχου του έργου, η NEUROPUBLIC υπέβαλε δύο προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους αξιολογητές και επελέγησαν μεταξύ πολλών άλλων προτάσεων.

Το SmartAgriFood2 είναι ένας συνδυασμός συνεργατικού έργου και δράσης συντονισμού και υποστήριξης του αγροτικού τομέα. Είναι μέρος του 3 FI-PPP (Future Internet PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP) και έχει σαν πεδίο εφαρρμογής τη δημιουργία ενός λογισμικού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών και εφαρμογών για τον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής σε επίπεδο B2B.

Μέσα από την συνεργατική δράση του έργου στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα περιβάλλον έξυπνης γεωργίας μέσω του οποίου

  • Οι αγρότες θα μπορούν να βελτιώνουν την επιχείρησή τους με προσιτές τιμές, έξυπνες εφαρμογές και καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης
  • Οι προμηθευτές λογισμικού θα έχουν την απαραίτητη υποστήριξη ώστε να αναπτύσσουν έξυπνες εφαρμογές και υπηρεσίες τις οποίες θα μπορούν να προωθούνε στην παγκόσμια αγορά σε οικονομικά προσιτές τιμές
  • Το έργο καλύπτει τρεις αντιπροσωπευτικούς υποτομείς: την καλλιεργήσιμη γεωργία, τα κηπευτικά και την κτηνοτροφία

Οι προτάσεις της NEUROPUBLIC αξιολογήθκαν από την επιτροπή αξιολόγησης και το γνωμοδοτικό συμβούλιο που την εποπτεύει.και αποδείχθηκε πως πληρούν απολύτως τις προδιαγραφές της πρόσκλησης

Οι προτεινόμενες εφραμογές της NEUROPUBLIC είναι οι παρακάτω.

GAPP- The Greening APPlication / GAPP- Εφαρμογή Πρασινίσματος

Η εφαρμογή GAPP έχει σαν αντικείμενο την πράσινη άμεση πληρωμή η οποία επιτρέπει στους ευρωπαίους παραγωγούς να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις για το «πρασίνισμα» της νέας ΚΑΠ Με το προιόν που θα αναπτυχθεί διευκολύνεται η συμμόρφωση και η αξιολόγηση των παραγωγών. Συγκεκριμένα, το προϊόν ομάδα GAPP ICT αποτελείται απόι δύο διακριτές εφαρμογές / υπηρεσίες, δηλαδή, τον υπολογισμό του EFA και τον παράγοντα διαφοροποίησης των καλλιεργειών. Η πρώτη εφαρμογή ελέγχει αν ένας παραγωγός διαθέτει την απαιτούμενη ποσότητα του EFA που δικαιολογεί την άμεση πληρωμή για πρασίνισμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η εφαρρμογή προτείνει τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν προκειμένου ο παραγωγός να είναι επιλέξιμες για επιχορηγήσεις αυτού του είδους. Στο ίδιο πλαίσιο, η δεύτερη εφαρμογή ελέγχει εάν ο παραγωγός είναι σύμφωνος με τον κανόνα της διαφοροποίησης των καλλιεργειών και προτείνει τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

PEGAPP Permanent Grassland Application/ Εφαρμογή μόνιμων βοσκοπότων

Η εφαρμογή PEGAPP ασχολείται με την πράσινη άμεση πληρωμή με ένα προϊόν που διευκολύνει τους ευρωπαίους παραγωγούς που κατέχουν τα ζώα να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις για πρασίνισμα της νέας ΚΑΠ όσον αφορά στη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων. Συγκεκριμένα, το προϊόν PEGAPP ICT επιτρέπει τη σύνθεση των βιώσιμων σχεδίων διαχείρισης των βοσκοτόπων. Η βασική ιδέα του έργου αφορά στην ανάπτυξη μιας εφαρμογής που απευθύνεται κυρίως σε γεωπόνους (χωρίς να αποκλείονται οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων), προκειμένου να βοηθήσει τους δικαιούχους οι οποίοι δηλώνουν βοσκοτόπια (στο πλαίσιο των αιτήσεων για κοινοτικές ενισχύσεις ) να διατηρήσουν αυτά τα βοσκοτόπια χωρίς σοβαρές διακυμάνσεις για το επόμενα τρία χρόνια (διατηρώντας το πρασίνισμα ως μέτρο συμμόρφωσης)