Το έργο IoT4Potato βοηθά τους αγρότες να μειώσουν το κόστος παραγωγής πατάτας και να βελτιώσουν την ποιότητα της παραγωγής τους


Συνδυάζοντας τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) με δεδομένα Παρατήρησης της Γης, το έργο IoT4Potato βοηθά τους αγρότες να μειώσουν το κόστος παραγωγής πατάτας και να βελτιώσουν την ποιότητα της παραγωγής τους, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Το έργο χρησιμοποιεί ένα δίκτυο τηλεμετρικών ΙοΤ σταθμών εγκατεστημένων σε καλλιέργειες πατάτας, για την αυτόματη συλλογή ατμοσφαιρικών και εδαφικών δεδομένων, τα οποία συνδυάζονται με δορυφορικά δεδομένα καθώς και με πληροφορίες σχετικά με τις καλλιεργητικές εργασίες που παρέχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Επιπλέον, αξιοποιεί επιστημονικά μοντέλα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των γεωγραφικών περιοχών, τις διαφορετικές ποικιλίες πατάτας και τις απαιτήσεις των επιλεγμένων αγορών.

Τα αποτελέσματα τροφοδοτούν την επικύρωση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου, ειδικά σχεδιασμένου για ΜμΕ και μικροκαλλιεργητές, το οποίο βασίζεται στο διαμοιρασμό των κερδών, που προέρχονται από τη μείωση του κόστους και την πώληση δεδομένων σε τρίτους, ενώ οι αγρότες διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων τους

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.iof2020.eu/trials/arable/data-driven-potato-farming

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου IoF2020 (Η2020-ΙοΤ-2016) με αριθμό υπο-συμφωνίας 2282300206-UC006