Εφαρμογή ολοκληρωμένων και καινοτόμων στρατηγικών γεωργίας ακριβείας για τη μείωση της παρουσίας ωχρατοξινών στα σταφύλια, σταφίδες και κρασί


Το OchraVine Control είναι έργο του Ορίζοντα 2020 που αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της εμφάνισης ωχρατοξινών στο αμπέλι (σταφύλια, σταφίδες και κρασί) μέσω μεθόδων γεωργίας ακριβείας. Oι ωχρατοξίνες αποτελούν καρκινογόνες μυκοτοξίνες που παράγονται κυρίως από διάφορα είδη μυκήτων του γένους Aspergillus και Penicillium.

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός ευφυούς μοντέλου ολοκληρωμένης διαχείρισης και αντιμετώπισης της όξινης σήψης και της ωχρατοξίνης Α (ΟΤΑ) στην καλλιέργεια της αμπέλου με συνδυασμό βιολογικής και χημικής αντιμετώπισης των ωχρατοξικογόνων μυκήτων σε προ- και μετασυλλεκτικό επίπεδο.
Βασικός σκοπός του έργου είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των συμμετεχόντων επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Το έργο θα συμβάλλει στη μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων – επιχειρήσεων και θα συνεισφέρει στην άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις ΜΜΕ.

Η NEUROPUBLIC με την εμπειρία που έχει στην ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων καθώς και στο σχεδιασμό και την κατασκευή τηλεμετρικών σταθμών για τη συλλογή ατμοσφαιρικών και εδαφικών μετρήσεων από το χωράφι, θα εστιάσει σε καλλιεργητικές μεθόδους που μειώνουν την εμφάνιση OTA καθώς και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων του έργου.

Επίσης, στα πλαίσια του έργου, η NEUROPUBLIC θα υποδεχθεί ερευνητές από δύο Πανεπιστήμια του εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και τη συνεργασία σε θέματα ανάλυσης και μοντελοποίησης των περιβαλλοντικών δεδομένων που προέρχονται από τους τηλεμετρικούς σταθμούς της. Επίσης, η συνεργασία θα αφορά στην εφαρμογή τεχνικών γεωργίας ακριβείας για την έγκαιρη πρόβλεψη προσβολής και εκτίμηση του κινδύνου.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ochravine.eu/

Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος – πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» με αριθμό σύμβασης 778219.