Η εξειδίκευση της NEUROPUBLIC στον αγροτικό τομέα, η τεχνολογική επάρκεια και η συσσωρευμένη εμπειρία της στο χώρο αυτό συντέλεσαν στον προσανατολισμό της στις νέες ανάγκες του δημόσιου τομέα και στη στροφή της προς την «πραγματική οικονομία».


Η εξειδίκευση της NEUROPUBLIC στον αγροτικό τομέα, η τεχνολογική επάρκεια και η συσσωρευμένη εμπειρία της στο χώρο αυτό συντέλεσαν στον προσανατολισμό της στις νέες ανάγκες του δημόσιου τομέα και στη στροφή της προς την «πραγματική οικονομία».

Ο έγκαιρος προσανατολισμός στο συνεταιριστικό και ιδιωτικό τομέα της γεωργίας είναι κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας στις σημερινές συνθήκες κρίσης και συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα.

Η αγροτική οικονομία εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια βασικό πυλώνα ανάπτυξης και διεξόδου της χώρας μας από την οικονομική κρίση. Με δεδομένο ότι δημόσιος τομέας δεν έχει πλέον τη δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας, ο έγκαιρος προσανατολισμός στο συνεταιριστικό και ιδιωτικό τομέα της γεωργίας είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη θετικού ισοζυγίου στον αγροτικό τομέα και την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής.

Οι νέες αυτές συνθήκες, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη ευρωπαϊκή κατεύθυνση για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στην προώθηση του e-government και τη στροφή στις νέες ανάγκες του ιδιωτικού τομέα της γεωργίας, αποτέλεσαν το έρεισμα για τη χάραξη νέας στρατηγικής της εταιρείας για την πορεία της τα επόμενα χρόνια.

Η εξειδίκευση της NEUROPUBLIC στον αγροτικό τομέα, η τεχνολογική επάρκεια και η συσσωρευμένη εμπειρία της στο χώρο αυτό αποτέλεσαν τον οδηγό για τον προσανατολισμό της στις νέες ανάγκες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τη στροφή της προς την «πραγματική οικονομία».

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι ένα ουσιαστικό και πλήρες εργαλείο για την πληροφοριακή υποστήριξη των αναγκών των επιμέρους φορέων της συνεταιριστικής και της ιδιωτικής αγροτικής οικονομίας. Αποτελείται από εννέα υποσυστήματα (διοικητική γνώση, διαχείριση επιχειρησιακών πόρων, ειδικές εφαρμογές, ηλεκτρονικό εμπόριο, ιχνηλασιμότητα, γεωργία ακριβείας, υπηρεσίες αξιοποίησης κοινοτικών ενισχύσεων, υπηρεσίες συμβούλων στρατηγικών επενδύσεων) τα οποία είναι διαθέσιμα ως Cloud υπηρεσία είτε συνολικά είτε αρθρωτά, δηλαδή με επιλογή του πελάτη των υποσυστημάτων και των εφαρμογών που επιθυμεί και χρησιμοποιεί. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εύκολη κλιμάκωση και προσαρμογή στις εκάστοτε ανάγκες του.