Υπηρεσίες Τηλεπισκόπησης – Earth Insight

Η NEUROPUBLIC επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων Παρατήρησης Γης και παρέχει υπηρεσία γεωαναλυτικών δεδομένων, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της να πάρουν πιο σωστές αποφάσεις. Οι εφαρμογές Παρατήρησης Γης που έχουμε αναπτύξει εξυπηρετούν όλους όσοι ασχολούνται με τον αγροδιατροφικό και αγροτικό τομέα δίνοντάς τους σημαντικές πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

GS Measure 6.1 – Jeunes agriculteurs

L’application en ligne «GS Mesure 6.1 – Jeunes agriculteurs» est un outil utile pour les consultants agricoles, car elle leur permet d’être immédiatement informés des critères d’éligibilité de cette Mesure, en calculant respectivement le financement et le montant de l’aide qu’ils peuvent recevoir.

e-shape

e-shape, la contribution de l’Europe au Système mondial d’observation de la Terre (GEOSS), vise à mettre en commun les ressources d’observation de la Terre en Europe.

Mesure 4.1 – Plans d’amélioration

Les plans d’amélioration sont une mesure d’investissement visant à soutenir les investissements visant à améliorer la compétitivité des exploitations agricoles, ainsi que les investissements contribuant à l’utilisation des énergies renouvelables et à la protection de l’environnement.

GS Measure 11 – Bio-cultures

L’application constitue un outil utile pour le consultant agricole afin d’effectuer facilement et en toute sécurité les contrôles de pré-adhésion nécessaires pour le compte du producteur concerné dans le Mesure 11.

SmartPeach

SmartPeach est un projet visant à développer et à utiliser des techniques agricoles intelligentes (modèles de prévision scientifique) pour soutenir la culture de la pêche.

Halkidiki – Olivier

Les services agricoles intelligents de gaiasense contribuent à la production d’huiles d’olive de haute qualité en collaboration avec « l’oliveraie de Yannis » à Nea Potidea, Halkidiki, une entreprise familiale.

Velventos – Pêche

En collaboration avec la coopérative innovante ASEPOP de Velventos, les services d’agriculture intelligente de gaiasense trouvent une application dans la culture de la pêche Redhaven.

Kalyvia, Pella – Pêche

Les services d’élevage intelligents de gaiasense sont en cours de développement et seront appliqués à la culture de la pêche Redhaven à Kalyvia, Pella.

Prespes – haricot sec

En collaboration avec l’Association des producteurs de haricots «Pelekanos» du parc national Prespes, des services d’agriculture intelligents ont été développés et mis en œuvre avec succès pour la culture des haricots secs.

Missolonghi – Olivier

En collaboration avec l’Association agricole de Missolonghi-Nafpaktia « L’Union », les services agricoles intelligents de gaiasense appliquent la culture de l’olivier pour optimiser la production.

OchraVine Control

Le projet Ochravine Control a pour objectif de développer et de mettre en œuvre des stratégies complètes et innovantes d’agriculture de précision visant à réduire la présence d’ochratoxines dans les raisins, les raisins secs et le vin.

OchraVine Control

Le projet Ochravine Control a pour objectif de développer et de mettre en œuvre des stratégies complètes et innovantes d’agriculture de précision visant à réduire la présence d’ochratoxines dans les raisins, les raisins secs et le vin

Egine – Pistache

Les services de l’agriculture intelligente de gaiasense soutiennent la production de pistaches d’Egine, un produit d’appellation d’origine protégée présentant une qualité et une valeur économiques distinctes.

Episkopi, Naousa – Pêche

Les services d’élevage intelligents de Gaiasense sont en cours de développement et seront appliqués à la culture de la pêche à Episkopi, Naousa.

Kainourio de Trichonida – Olivier

En collaboration avec la coopérative agricole de Kainourio, Trichonida, les services d’agriculture intelligente de gaiasense appliquent la culture de l’olivier afin d’optimiser la production d’olives de Kalamata.

Chios – Vignoble

Afin d’améliorer la production de raisins de cuve à Chios, les services d’agriculture intelligente de gaiasense pour la fertilisation et la protection des cultures ont été lancés.

Oropedio de Lasithi – Pomme De Terre

En collaboration avec la Coopérative agricole du plateau de Lasithi, les services d’agriculture intelligente de gaiasense sont conçus pour soutenir la culture de la pomme de terre, une culture présentant un intérêt particulier pour la régio.

Veroia – Pêche

En collaboration avec la coopérative agricole Venus Growers, les services agricoles intelligents de gaiasense sont mis en œuvre avec succès dans la culture de la pêche.

Xanthi – Tabac

La collaboration entre l’Union coopérative de producteurs du tabac (SEKE) et NEUROPUBLIC constitue la première application de services d’agriculture intelligente à la culture du tabac dans le monde, une culture d’une importance économique particulière pour la Grèce.

SmartAgriHubs

Transformation numérique du secteur agroalimentaire européen – Création de nœuds d’innovation numériques

Conditions d’utilisation

Ce sont les conditions générales d’utilisation qui régissent votre accès et votre utilisation de www.neuropublic.gr. Le contenu total du présent site Web fait l’objet de la propriété intellectuelle de NEUROPUBLIC SA et est régie par les dispositions nationales et internationales sur la propriété intellectuelle. Toutes les informations, images, logos, dessins, logiciels, œuvres audiovisuelles ou phonogrammes […]

Emplois

Travailler dans notre entreprise est une excellente opportunité de carrière pour les personnes qui croient en leurs compétences et qui possèdent les connaissances, l’expérience, mais surtout la volonté de s’améliorer. Envoyez-nous votre CV à l’adresse électronique [email protected] et s’il s’agit d’un poste spécifique mentionné ici, ajoutez le code de poste au matière. L’envoi de votre […]

Développement de stations télémétriques

La recherche et le développement intégré de technologies et d’infrastructures dans le domaine de l’agriculture intelligente constituent le choix stratégique de l’entreprise. NEUROPUBLIC dispose d’un laboratoire moderne au sein du service intégré / IoT R&D).

Observation de la terre

La télédétection par satellite, ou observation de la Terre, est l’acquisition d’informations sur un objet ou un phénomène quelconque sans contact physique avec cet objet.

Stations— Dispositifs IoT

NEUROPUBLIC a créé la première et la seule infrastructure Internet des objets à grande échelle en Grèce, avec des milliers de capteurs sans fil installés dans les zones rurales, de conception et de construction propres, qui fait partie du système agricole intelligent gaiasense.

Informatisation – ERP

NEUROPUBLIC joue un rôle important dans la modernisation, la transformation numérique et le développement des organisations du secteur public au sens large. Il fournit des solutions informatiques unifiées et intégrées qui permettent aux organisations de fonctionner correctement dans un nouvel environnement numérique.

Page d’accueil

Nous avons envisagé la nouvelle réalité numérique   Notre inspiration se transforme en action

Contact

6 Methonis 18545 Pirée Centre d’appel +30 210 4101010 Lundi au Vendredi 9.00 – 17.00

Politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité inclut les informations collectées par NEUROPUBLIC S.A. et explique la manière dont elles sont utilisées, stockées et protégées par NEUROPUBLIC S.A. En utilisant le site Web ou tout autre élément relatif à ses applications, plateformes ou logiciels, l’utilisateur consent à la collecte, à l’utilisation et au stockage de ses données, […]

Larissa – Coton

La plaine de Larissa est l’un des principaux producteurs de coton en Grèce et, en collaboration avec l’Association des agriculteurs de Thessalie, THESgi, cette culture est prise en charge par les services d’agriculture intelligente de gaiasense.

Komotini – Coton

En collaboration avec les Machines d’égrenage de Thrace (Thrakika Ekkokkistiria), le système gaiasense a été mis en œuvre et a largement contribué à l’amélioration de la production de coton dans la région de Komotini.

Si-Cluster

si-Cluster est un pôle d’innovation industrielle qui vise à développer l’excellence industrielle et scientifique dans des domaines spécifiques des technologies et applications spatiales. Dans le cadre de sa participation à cette formation, NEUROPUBLIC participe au projet collaboratif ACRITAS qui vise à rechercher, concevoir et développer des applications intégrées de surveillance des terres, en utilisant et […]

Système d’information sur les mesures agroenvironnementales

Le système d’information sur les mesures agroenvironnementales NEUROPUBLIC est un outil utile pour mener à bien les procédures nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure 10 «Mesures agroenvironnementales et climatiques» du Programme de développement agricole 2014 – 2020.

Système intégré d’information sur le développement agricole (ΟPSΑΑ)

OPSAA est un système d’information intégré lié à la gestion du programme de développement rural (PDR) pour la période de programmation 2014-2020. Tous les sous-systèmes OPSAA sont conçus avec une logique unique, en une application et une base de données uniques, interopérables avec OPSEAE, le système d’information sur les aides d’État (PSKE) et d’autres systèmes […]

Larissa – Tomate industrielle

Les services agricoles intelligents de gaiasense soutiennent la culture de tomates industrielles dans la région de Thessalie, en collaboration avec la coopérative agricole THESTO.

IPM Decisions

« IPM Decisions » est un projet d’Horizon 2020 visant à faciliter l’utilisation à grande échelle des systèmes de prise de décision des SSD pour la mise en œuvre de la protection intégrée des végétaux (IPM) sur le site.

Internet des objets (IoT)

NEUROPUBLIC intègre la technologie Internet des objets (IoT) dans les stations de télémétrie qu’elle conçoit et développe dans son laboratoire de recherche et développement.

GM Business Plan – Plan d’affaires

L’application en ligne « GM Business Plan – Plan d’affairs » a été développée pour calculer les coûts et les revenus attendus pour chaque industrie, par acre ou par animal.

GS Agrogate – Extraversion

La plate-forme en ligne « GS Agrogate – Extraversion » est le portail d’exportation des produits agricoles, facilitant la communication entre les acheteurs potentiels et les entreprises agroalimentaires grecques et coopératives.

GAIA Learning

La plate-forme en ligne GAIA Learning offre à ses utilisateurs la possibilité d’éduquer et de transférer des connaissances au moyen de méthodes d’apprentissage en ligne simples et modernes.

GAIApedia

«GAIApedia» est une encyclopédie électronique en constante évolution et dynamique avec un sujet très riche sur l’activité agricole en Grèce.

GS Net – Réseautage

L’application en ligne «GS Net» est un espace de communication numérique et de réseautage pour tous les acteurs du secteur agroalimentaire (producteurs, consultants agricoles, chercheurs, consommateurs, etc.).

GS Greening – Ecologisation

L’application en ligne de Greening favorise l’émergence de directives contenant les obligations découlant des exigences réglementaires et qui doivent être intégralement mises en œuvre pour que les bénéficiaires reçoivent une aide verte à 100% sans pénalité.

Stylida – Olivier

La culture de l’olivier est soutenue par les services d’agriculture intelligents de gaiasense dans la région de Stylida, en collaboration avec la coopérative agricole d’huile d’olive de Stylida (AES).

SymbIoT

Le projet SymbIoT vise à fournir aux agriculteurs grecs moyens des services de navigation et d’agriculture de précision de haute qualité en intégrant les fonctionnalités GNSS dans les stations de télémétrie de terrain.

Kiato – Laitue

Il s’agit d’une collaboration entre NEUROPUBLIC et 1st EPAL de Kiato dans le cadre des actions de responsabilité sociale d’entreprise de NEUROPUBLIC.

Asterousia – Olivier

La culture des olives à Asterousia, Heraklion, sera soutenue par les services d’agriculture intelligente de gaiasense pour l’irrigation, la fertilisation et la protection des plantes, en collaboration avec l’association agricole d’Asterousia.

PoliRural

PoliRural est un projet de l’Horizon 2020 qui permettra aux décideurs des différents niveaux de gouvernement de mieux répondre aux défis agricoles actuels et futurs, de renforcer le pouvoir des populations rurales et d’aider les zones rurales à devenir plus résilientes.

NIVA

NIVA est un projet d’Horizon 2020 qui vise à contribuer à la modernisation de la politique agricole commune (PCP) en fournissant une gamme de solutions numériques, d’outils électroniques et de bonnes pratiques en matière d’administration en ligne.

LASIE

LASIE (Exploitation d’informations à grande échelle de données médico-légales) est un projet européen visant à concevoir et à mettre en œuvre une nouvelle plate-forme d’aide aux analystes lors d’enquêtes médico-légales.

DataBio

DataBio (Bioéconomie axée sur les données) est un projet d’Horizon 2020 axé sur les applications Big Data pour l’agriculture et les biosciences.

ADVISE

ADVISE est un projet européen visant à concevoir et à développer une plate-forme pour la production, le traitement, la gestion et la recherche sélective de matériel de surveillance.

YPAAT

En 2014, NEUROPUBLIC a entrepris un projet informatique majeur pour le compte du ministère du Développement agricole et de l’Alimentation (YPAAT) et de l’organisme de mise en œuvre OPEKEPE.

Société

Nous sommes une société innovante en informatique et technologie fondée en 2003 au Pirée et spécialisée dans le développement de systèmes d’information intégrés et d’applications très exigeantes dans les environnements Web et Cloud. Nous avons créé la première et unique structure majeure de l’Internet des objets en Grèce, avec des milliers de capteurs sans fil […]

IoT4Potato

En combinant les technologies de l’Internet des objets (IoT) avec les données d’observation de la Terre, le projet IoT4Potato aide les agriculteurs à réduire leurs coûts de production de pommes de terre et à améliorer leur qualité de production tout en réduisant leur empreinte environnementale.

Cloud—Centre de données

Le cloud de NEUROPUBLIC est hébergé dans un centre de données spécialement conçu, conçu et construit dans le bâtiment de NEUROPUBLIC.

Services numériques pour le secteur agricole

NEUROPUBLIC constitue la proposition la plus complète et la plus innovante de l’économie rurale car elle est spécialisée dans le secteur agroalimentaire, en raison de sa compétence technologique et de sa longue expérience.

Agriculture intelligente – gaiasense

Le système agricole intelligent gaiasense est un outil innovant pour le développement de l’agriculture numérique. Il conseille déjà des milliers d’agriculteurs en Grèce et à l’étranger et se développe à un rythme impressionnant.