cctv

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣ

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας:

Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «NEUROPUBLIC Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Σπηλιωτοπούλου & Μεθώνης αρ. 6, Τ.Κ. 18545, με Α.Φ.Μ. 999608870, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά,  η οποία εκπροσωπείται νόμιμα.

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση:

Προς τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, έχουμε εγκαταστήσει και χρησιμοποιούμε, στις εγκαταστάσεις της ΝEUROPUBLIC, ευρισκόμενες επί της οδού Μεθώνης 6, 18545 Πειραιάς, σύστημα επιτήρησης, αποτελούμενο από 32 σταθερές κάμερες οπτικής καταγραφής, χωρίς δυνατότητα στρέψης ή εστίασης. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων εικόνας που καταγράφονται μέσω του κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής είναι η εκ του νόμου υποχρέωση της Εταιρείας να προστατεύει την ασφάλεια των προσώπων που παρευρίσκονται στις εγκαταστάσεις της (προσωπικό, πελάτες,  συνεργάτες) και το έννομο συμφέρον της να διαφυλάσσει την ακεραιότητα των περιουσιακών αγαθών της.

Η συλλογή και τήρηση των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται για τον σκοπό της προστασίας προσώπων, καθώς και των εγκαταστάσεων, των συστημάτων και εν γένει της υποδομής και του πάσης φύσης υλικού της Εταιρείας. Τα δεδομένα εικόνας που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία  περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και πρόσφορα για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Μέσω της λειτουργίας των καμερών στους εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων συλλέγονται δεδομένα εικόνας των προσώπων που παρέχουν εργασία ή/και υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, καθώς και των προσώπων που επισκέπτονται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα τις εγκαταστάσεις της αυτές.

Οι κάμερες δεν λαμβάνουν εικόνα από θέσεις εργασίας, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο λόγω της φύσης συγκεκριμένης εργασίας για την προστασία της ασφάλειας του εργαζόμενου ή/και τρίτων προσώπων ή/και των περιουσιακών αγαθών της Εταιρείας ή τρίτων. Η συλλογή και τήρηση των δεδομένων αυτών γίνεται με τρόπο ώστε να γίνεται σεβαστή η ιδιωτικότητα, η προσωπικότητα και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων και εν γένει των προσώπων, τα δεδομένα των οποίων συλλέγονται μέσω αυτών των κυκλωμάτων.

Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Τα δεδομένα εικόνας που συλλέγονται μέσω της εγκατάστασης κλειστών κυκλωμάτων καταγραφής δεν κοινοποιούνται, ανακοινώνονται, ή  διαβιβάζονται σε τρίτους, με την επιφύλαξη που αυτό απαιτείται από τον νόμο ή δικαστική απόφαση. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

Χρόνος τήρησης

Τα δεδομένα εικόνας διατηρούνται για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες και στη συνέχεια διαγράφονται, εφόσον από τη λήψη δεδομένων εικόνας που αποθηκεύονται ή τη λήψη που γίνεται σε πραγματικό χρόνο δεν προκύπτει επέλευση συμβάντος που εμπίπτει στον επιδιωκόμενο σκοπό. Κατ’ εξαίρεση, δηλ., σε περίπτωση τέλεσης αξιόποινης πράξης σε βάρος της ασφάλειας προσώπων ή/και αγαθών που έχει καταγραφεί μέσω του κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής, το ανωτέρω χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων αυτών μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Εταιρείας ή/και κατόπιν εντολής των διωκτικών ή άλλων αρμόδιων Αρχών.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τηρούνται από τη Neuropublic Α.Ε.  και να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Έχετε επίσης δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί η Εταιρεία. Έχετε επίσης το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης. Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον/την Υπεύθυνο/η Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 

 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.