Πληροφοριακά Συστήματα Αγροτικής Πολιτικής

Η πολύχρονη εμπειρία της NEUROPUBLIC στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και η συσσωρευμένη τεχνογνωσία της σε θέματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), έχουν καταστήσει την εταιρεία πρωτοπόρο στον τομέα αυτό.

Με λίγα λόγια

ΚΑΠ
Η ΚΑΠ αποτελεί ένα σύνολο κανόνων και παρεμβάσεων, που διασφαλίζουν την κοινή εφαρμογή της από όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για την επίτευξη των αντίστοιχων στόχων. Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της ΚΑΠ, ωστόσο, συνιστούν ένα πολύπλοκο σύστημα. Οι σύγχρονες τεχνολογίες προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για τη µείωση του διοικητικού φόρτου που προκύπτει όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ΚΑΠ.

Ειδικότερα, η γνώση, η καινοτοµία και η ψηφιοποίηση ενσωµατώνονται στα µέτρα της µελλοντικής ΚΑΠ ως εξής:

Η ευφυής γεωργία ως καταλύτης για την επίτευξη των περιβαλλοντικών/κλιµατικών στόχων της ΚΑΠ, για την ενίσχυση της παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας.

ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του μοντέλου λειτουργίας της ΚΑΠ, η NEUROPUBLIC έχει σχεδιάσει και αναπτύξει μια σειρά από Συστήματα και υπηρεσίες, τα οποία ικανοποιούν την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της ΚΑΠ και υποστηρίζουν μια σειρά από παρεμβάσεις, που αφορούν τον Πυλώνα I (Άμεσες Ενισχύσεις) και τον Πυλώνα II (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Highlights

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
  • Επεξεργασία και συσχέτιση μεγάλου όγκου δεδομένων
  • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών
  • Υποστήριξη μεγάλου όγκου χρηστών
  • Πλήρης μηχανογράφηση των διαδικασιών
  • Διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων
  • Διασύνδεση με τρίτες πηγές δεδομένων
ΟΠΕΚΕΠΕ

Από το 2006, η NEUROPUBLIC είναι ο βασικός προμηθευτής του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων για την υποβοήθηση του έργου του Οργανισμού στον παραπάνω τομέα.