Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ)

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώων αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων και μητρώου εμπόρων γεωργικών προϊόντων και διασύνδεσης των λοιπών μητρώων του Υπ.Α.Α.Τ.

Με λίγα λόγια

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) καθώς και των αναγκαίων ψηφιακών εξατομικευμένων υπηρεσιών διαδραστικής αλληλεπίδρασης, υψηλής ποιότητας και διαθεσιμότητας προς τους συντελεστές της Αγροτικής Οικονομίας, αλλά και προς τους Φορείς που ασκούν ή εφαρμόζουν Αγροτική Πολιτική ή εμπλέκονται σε αυτή.

Τα ΜΑΑΕ και ΕΜΕΑΠΕΕ περιλαμβάνουν βασικά στοιχεία για όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα (φυτική, ζωϊκή και αλιευτική), τα στοιχεία εκμεταλλεύσεων καθώς και στοιχεία των εμπόρων και των εμπορικών δραστηριοτήτων τους. Από το σύνολο των υπηρεσιών και πληροφοριών του έργου εξασφαλίζεται μια ολοκληρωμένη αποτύπωση και διαχείριση των στοιχείων του αγροτικού τομέα, η οποία είναι δυναμικά προσπελάσιμη από τους παραγωγικούς συντελεστές και από όλους τους Οργανισμούς και Φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Highlights

Απευθύνεται:
  • Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα καθώς και στους εμπόρους αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, φαρμακευτικές εταιρείες, πιστοποιημένους κτηνιάτρους.
  • Σε αρμόδιους φορείς όπως π.χ. ΥπΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ, ΔΑΑ, ΚΕΠΠΥΕΛ, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο κλπ.
Αναλυτικότερα, το Αντικείμενο είναι:
  • Δημιουργία του νέου Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) με αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία και δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών.
  • Δημιουργία του νέου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ) και δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης συναλλαγών.
  • Δημιουργία ή/και αναβάθμιση κλαδικών Μητρώων.
Τεχνολογικά Επιτεύγματα
  • 4 μηχανογραφικές εφαρμογές σε μία ενιαία Βάση Δεδομένων εξυπηρετούν 10 Μητρώα και διαλειτουργούν με τα υπόλοιπα.
  • Μία και μοναδική σύγχρονη τεχνολογική Πλατφόρμα.
  • Διασύνδεση και επικοινωνία όλων των Μητρώων.
  • Πλήρης ταυτοποίηση παραγωγών.
  • Ενοποίηση “backoffice” και “ψηφιακών υπηρεσιών” σε ενιαία εφαρμογή και τεχνολογική πλατφόρμα. Η πρόσβαση των διαφορετικών ομάδων χρηστών καθορίζεται δυναμικά από το σύστημα διαχείρισης χρηστών.