Η Επιστήμη των Δεδομένων (Data Science) είναι διεπιστημονικός τομέας που ασχολείται με την διαχείριση, εξαγωγή και ανάλυση των δεδομένων με στόχο την εξαγωγή γνώσης από αυτά.

Με λίγα λόγια

Ο τομέας της Επιστήμης των Δεδομένων συνδυάζει μεθόδους στατιστικής, βελτιστοποίησης και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (Machine Learning), ενώ συχνά αξιοποιεί Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) με σκοπό να αναπτύξει και να εκπαιδεύσει μοντέλα που μπορούν να κάνουν έξυπνες προβλέψεις και να ταξινομήσουν τα δεδομένα. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία Επιστήμης Δεδομένων που αξιοποιεί η NEUROPUBLIC βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας του χώρου της Γεωπληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συγκεκριμένα στη γεωργία, η Δορυφορική Τηλεπισκόπηση με τα εργαλεία της Επιστήμης των Δεδομένων χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της αναμενόμενης απόδοσης των καλλιεργειών και για τον προσδιορισμό της ποσότητας το ύψος της παραγωγής που θα συγκομιστεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες, την ταυτοποίηση των ειδών των καλλιεργειών και τη χαρτογράφησή τους.

Η NEUROPUBLIC έχει αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα που χαρτογραφεί τα διαφορετικά είδη καλλιεργειών στην Ελλάδα και παράγει στατιστικά στοιχεία για τη γεωγραφική τους κατανομή.

Highlights

Ευφυείς εφαρμογές

Η NEUROPUBLIC αναπτύσσει μοντέλα στατιστικής ανάλυσης και μηχανικής μάθησης με σκοπό την ανάπτυξη «ευφυών» εφαρμογών στον γεωργικό τομέα. Επίσης, αξιοποιεί έναν μεγάλο όγκο εικόνων και από τους δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) για να δώσει στους αγρότες και τους Δημόσιους οργανισμούς έξυπνες παρατηρήσεις και λύσεις. Συγκεκριμένα, αυτές οι μέθοδοι αξιοποιούν πολυδιάστατα δεδομένα/εικόνες όλου του φάσματος με χωρικές και χρονικές διαστάσεις.

Αγρότες και Γεωπόνοι

Καινοτομώντας και σε αυτόν τον τομέα, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτύξει η NEUROPUBLIC και παρακολουθεί τις καλλιέργειες σε επίπεδο αγροτεμαχίου, δίνει συμβουλές άρδευσης, φυτοπροστασίας και λίπανσης σε αγρότες και γεωπόνους

Οργανισμοί

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα απευθύνεται σε οργανισμούς που υλοποιούν τις πληρωμές και τους ελέγχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούν την αγροτική γη της ευθύνης τους και να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια των στοιχείων των παραγωγών σε δύο κυρίως σημεία:

  • Παρακολούθηση και έλεγχο της ορθής γεωγραφικής και χωρικής δήλωσης των αγροτεμαχίων
  • Επιβεβαίωση της δηλωθείσας καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο.

Το σύστημα δίνει την παραπάνω δυνατότητα ελέγχων με έναν σύγχρονο, μαζικό και αυτοματοποιημένο τρόπο σε τεράστια κλίμακα και με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.