Όροι Χρήσης

Αυτοί είναι οι Γενικοί Όροι Χρήσης που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση του www.neuropublic.gr.

Το σύνολο του Περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας της NEUROPUBLIC AE και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κάθε πληροφορία, εικόνα, λογότυπο, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της NEUROPUBLIC ΑΕ αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων». Απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της NEUROPUBLIC ΑΕ.

Η NEUROPUBLIC ΑΕ αναλαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι αξιόπιστα. Η NEUROPUBLIC ΑΕ ωστόσο δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών. Η NEUROPUBLIC AE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

Η NEUROPUBLIC AE δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας της ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η NEUROPUBLIC AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, να μεταβάλλει και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή του παρόντες όρους.

Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι έχετε κατανοήσει πλήρως και συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.