Μηχανοργάνωση – ERP

Η NEUROPUBLIC διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη των οργανισμών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Παρέχει ενιαίες και ολοκληρωμένες λύσεις μηχανοργάνωσης, οι οποίες επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Με λίγα λόγια

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και υποστηρίζει επί σειρά ετών εξειδικευμένα, Web Based, Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα, για μεγάλους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Τα συστήματα αυτά συνδυάζουν την Τεχνολογία αιχμής και τη λειτουργία σε ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον, παρέχοντας στους φορείς δυνατότητα μεγάλης επεκτασιμότητας και διασύνδεσης με πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα, που έχουν σχεδιασθεί και αναπτυχθεί από την εταιρεία, είναι:

  • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τους Ο.Τ.Α
  • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ
  • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστηρίου Ενισχύσεων και Αχρεωστήτως Καταβληθέντων για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
  • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία

Highlights

Υποστήριξη

Με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της και διαρκή αναβάθμιση των πόρων της, η εταιρεία έχει διαμορφώσει εξειδικευμένα τμήματα ανάπτυξης και υποστήριξης ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, που ενσωματώνουν την Τεχνολογική Ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον ασφαλές και λειτουργικό.

Στρατηγικές συνεργασίες

Η εταιρεία έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες πληροφορικής του εσωτερικού και του εξωτερικού, με στόχο τη διείσδυση σε ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και υπηρεσιών σε Πανελλαδικό αλλά και σε Βαλκανικό επίπεδο.

Ανάγκες που καλύπτουν

Μέσω των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που αναπτύσσει η NEUROPUBLIC, γίνεται δυνατή η ενιαία παρακολούθηση των εσόδων και των εξόδων των οργανισμών στα πλαίσια του διπλογραφικού συστήματος, η ορθή λειτουργία των ταμειακών υπηρεσιών, η έγκαιρη και έγκυρη κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων προς τις φορολογικές αρχές, η σύνταξη των απαραίτητων οικονομικών καταστάσεων και η παροχή εργαλείων προς τη Διοίκηση για τη λήψη ορθών και τεκμηριωμένων αποφάσεων.