Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστηρίου Ενισχύσεων και Αχρεωστήτως Καταβληθέντων

Πρόκειται για ένα διπλογραφικό πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει μεταξύ άλλων την καταγραφή και διαχείριση των εντολών πληρωμών, την παρακολούθηση των μητρώων δικαιούχων /εγγυητικών και την παραγωγή αναφορών προς την Ε.Ε. και τους εποπτικούς φορείς πιστοποίησης.

Με λίγα λόγια

Πληροφοριακό Σύστημα Λογιστηρίου Ενισχύσεων

Το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο επιβάλλει στους Οργανισμούς Πληρωμών μια σειρά από απαιτήσεις για χρηστή καταχώρηση και παρακολούθηση των οικονομικών τους ενεργειών.

Η NEUROPUBLIC ανέπτυξε για το λογιστήριο ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα διπλογραφικό πληροφοριακό σύστημα που επιτρέπει μεταξύ άλλων την καταγραφή και διαχείριση των εντολών πληρωμών, την παρακολούθηση των μητρώων δικαιούχων /εγγυητικών και την παραγωγή αναφορών προς την Ε.Ε. και τους εποπτικούς φορείς πιστοποίησης.

Παράλληλα μέσω του συστήματος γίνεται η διαχείριση, η παραμετροποίηση και η παρακολούθηση του λογιστικού σχεδίου του ΟΠΕΚΕΠΕ και η διασύνδεσή του με την ονοματολογία της κοινότητας (ABB), ούτως ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Ε.Ε.

Highlights

Υποσύστημα Αχρεωστήτως Καταβληθέντων

Στο υποσύστημα των Αχρεωστήτως καταβληθέντων, γίνεται η διαχείριση και η παρακολούθηση των Αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και για το κοινοτικό και για το εθνικό κομμάτι, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ευρωπαϊκής κοινότητας.

Μέσω του υποσυστήματος γίνεται η αναλυτική παρακολούθηση των απαιτήσεων και των εισπράξεων ανά είδος και τύπο υπόθεσης με πλήθος αναφορών και τεκμηριώσεων.

Σε όλα τα υποσυστήματα παρέχονται εξειδικευμένες αναφορές /στατιστικά αρχεία με δυνατότητα εξαγωγής σε διαφορετικές μορφές (PDF, XLS, TXT).

Όφελος για τον Οργανισμό

Για την ολοκληρωμένη κάλυψη των συγκεκριμένων απαιτήσεων του οργανισμού πληρωμών δημιουργήθηκε μία νέα ενιαία βάση δεδομένων και ένα ενιαίο custom σύστημα που εξασφαλίζει και επιτρέπει στον Οργανισμό να λειτουργεί με ενιαία προσέγγιση, με online συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων τμημάτων και έχει αποφέρει σημαντική βελτίωση στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα λειτουργίας του Οργανισμού.

Βοήθησε τον Οργανισμό να ανταποκρίνεται με επάρκεια και ταχύτητα στον καθημερινό φόρτο εργασίας, στη σωστή απεικόνιση της πληροφορίας, στην ενημέρωση προς τον πολίτη αλλά και στους περιοδικούς ελέγχους από εξωτερικούς ελεγκτικούς οργανισμούς