Υποσύστημα Προσωπικού

Η εφαρμογή “Διαχείρισης προσωπικού” που έχει αναπτύξει η NEUROPUBLIC για τους ΟΤΑ και τους οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα, επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες τη διαχείριση του προσωπικού, τη δημιουργία και ενημέρωση καρτελών με τα πλήρη στοιχεία των εργαζομένων που αφορούν στο σύνολο του εργασιακού τους βίου.

Με λίγα λόγια

Ενδεικτικά τα στοιχεία των υπαλλήλων που καταχωρούνται στην εφαρμογή είναι τα παρακάτω.

 • Προσωπικά στοιχεία
 • Βαθμολογικά στοιχεία
 • Μισθολογικά στοιχεία
 • Απουσίες
 • Έτη υπηρεσίας – Προϋπηρεσία
 • Πειθαρχικές ποινές
 • Στοιχεία εκπαίδευσης (τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, σεμινάρια)

Παράλληλα, παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα εκτέλεσης πλήθους λειτουργιών που διευκολύνουν την εργασία του.

Highlights

Ενδεικτικές λειτουργίες του υποσυστήματος:
 • Κρίσεις προϊσταμένων με αυτοματοποιημένο υπολογισμό των μορίων.
 • Υπηρεσιακές αξιολογήσεις με αυτοματοποιημένο υπολογισμό των μορίων.
 • Αλληλεπίδραση του υποσυστήματος προσωπικού (ως προς τη σύνδεση απόδοσης κλιμακίων, την καταχώριση απουσιών, την πρόσληψη-αποχώρηση υπαλλήλων) με το υποσύστημα μισθοδοσίας (έκδοση μισθοδοσίας που λαμβάνει υπόψιν τα παραπάνω δεδομένα).
 • Έκδοση στατιστικών στοιχείων για Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Ευρετήρια πολλαπλών κριτηρίων για Εργαζομένους, Μεταβολές και Απουσίες που παρέχουν τη δυνατότητα έκδοσης εκτυπώσεων.
 • Έκδοση πλήθους εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Προσωπικού (π.χ. Οργανόγραμμα, Επετηρίδα, Αναγγελία Πρόσληψης, Ατομικό Δελτίο Κατάταξης, Μισθολογική κατάταξη, Χορήγηση Κλιμακίου, Πίνακας Προακτέων, Στοιχεία Μεταβολών, Πειθαρχικές Ποινές, Πιστοποιητικά, Καταβολή Τρίμηνων Αποδοχών, Πίνακας ΑΣΕΠ, Βεβαιώσεις, Στατιστικά).
Υποσύστημα Μισθοδοσίας

Μέσω του υποσυστήματος μισθοδοσίας, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει την καρτέλα με τα στοιχεία μισθοδοσίας των υπαλλήλων (μεικτές αποδοχές, υπερωρίες, κρατήσεις, φόρος) που αφορούν στο σύνολο του εργασιακού του βίου στον εργοδοτικό φορέα.

Παράλληλα, παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα εκτέλεσης πλήθους λειτουργιών που διευκολύνουν την εργασία του.

Ενδεικτικές λειτουργίες του υποσυστήματος:

 • Υπολογισμός του συνόλου των διαφορετικών ειδών μισθοδοσιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Αλληλεπίδραση του υποσυστήματος προσωπικού (ως προς τη σύνδεση απόδοσης κλιμακίων, την καταχώριση απουσιών, την πρόσληψη-αποχώρηση υπαλλήλων) με το υποσύστημα μισθοδοσίας (έκδοση μισθοδοσίας που λαμβάνει υπόψιν τα παραπάνω δεδομένα).
 • Πλήρης διασύνδεση του υποσυστήματος μισθοδοσίας με το υποσύστημα δαπανών και αυτόματη απεικόνιση των μισθολογικών δεδομένων που περιέχονται σε μισθοδοτικές καταστάσεις στο δημόσιο λογιστικό.
 • Έκδοση αρχείων προς Ε.Α.Π. (payroll.xml αρχεία), για Α.Π.Δ. (CSL01 αρχεία), για Βεβαιώσεις αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών (JL10 αρχεία) και δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας αυτών.
 • Έλεγχοι και σύγκριση αριθμητικών δεδομένων/υπαλλήλων που αφορούν σε υπολογισμένες μισθοδοσίες διαφορετικών περιόδων.
 • Αυτοματοποιημένη ενημέρωση των δόσεων δανείων κάθε υπαλλήλου σε περιπτώσεις μεταβολών των ποσών κάθε μήνα.
 • Ευρετήριο πολλαπλών κριτηρίων για εργαζομένους που παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης εκτυπώσεων.
 • Ομαδική καταχώρηση μισθολογικών στοιχείων σε πλήθος υπαλλήλων.
 • Αυτοματοποιημένη καταχώρηση υπερωριών.
 • Έκδοση πλήθους εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Μισθοδοσίας (π.χ. Απόδειξη πληρωμής-δυνατότητα αποστολή της με email, Βεβαίωση αποδοχών, Μηνιαία Κατάσταση Υπαλλήλων-Δαπανών, Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας, Ετήσιο Μητρώο Αποδοχών, Βεβαίωση εργοδότη ΙΚΑ, Δελτίο μεταβολής Α.Π.Δ., εκτύπωση για την παρακολούθηση του Κόστους μισθοδοσίας καθώς και των ασφαλιστικών κρατήσεων)