Πληροφοριακό Σύστημα Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων

Το Πληροφοριακό Σύστημα Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων που έχει αναπτύξει η NEUROPUBLIC, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, για τη διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Με λίγα λόγια

Το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» αποτελεί ένα φιλοπεριβαλλοντικό μέτρο, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από Δράσεις που έχουν ως στόχο τη διατήρηση, την προώθηση και την εφαρμογή γεωργικών πρακτικών με θετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και το κλίμα.

Το Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο έχει αναπτυχθεί με γεννήτορα κώδικα, διακρίνεται σε επιμέρους Συστήματα, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στην υποστήριξη των απαιτήσεων των παρακάτω Δράσεων:

 • Δράση 10.1.01 «Προστασία άγριας ορνιθοπανίδας»
 • Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας»
 • Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»
 • Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»
 • Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)»
 • Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

 

Highlights

Οι λειτουργικότητες, που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ορθής υποστήριξης των Δράσεων του Μέτρου αφορούν στο σύνολο των διαδικασιών, όπως φαίνονται ενδεικτικά πιο κάτω:

 • Οριστικοποίηση και υποβολή αίτησης
 • Υποβολή ενστάσεων
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας
 • Αποτύπωση ευρημάτων
 • Υπολογισμός βαθμολογίας
 • Υπολογισμός ενίσχυσης
 • Μεταβιβάσεις κ.ο.κ.

 

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους Δράσεις, το Πληροφοριακό Σύστημα διασυνδέεται με τρίτες πηγές δεδομένων, όπως το ΟΣΔΕ και το ΟΠΣΑΑ, και υποστηρίζει διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και πλήθος Προσκλήσεων ανά Δράση.