Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ)

Το ΟΠΣΑΑ είναι ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που αφορά την διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την προγραμματιστική περίοδο 2014-2020. Όλα τα υποσυστήματα του ΟΠΣΑΑ είναι σχεδιασμένα με μια ενιαία λογική, σε μια ενιαία εφαρμογή και βάση δεδομένων, η οποία διαλειτουργεί με το ΟΠΣΕΑΕ, το ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) και άλλα συστήματα του Δημόσιου Τομέα.

 

Με λίγα λόγια

Υποστηρίζει μηχανογραφικά αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη Διαχείριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 σε συμφωνία με το αντίστοιχο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) που τις διέπουν και το εθνικό και το κοινοτικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Highlights

Συγκεκριμένα καλύπτει τις Ενωσιακές υποχρεώσεις των ακόλουθων φορέων:
  • Τις διαχειριστικές  αρμοδιότητες  της  αρμόδιας  Διαχειριστικής  Αρχής σχετικές με το Πρόγραμμα Διαχειριστικές Αρμοδιότητες, οι οποίες εκχωρούνται σε Υπηρεσίες   του   ΥΠΑΑΤ   ή   των   Περιφερειών   ή   σε   άλλες   Διαχειριστικές   Αρχές   ή Ενδιάμεσους Φορείς ή Ομάδες Δράσης.
  • Τις αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ ως οργανισμού Πληρωμών  του  ΠΑΑ,  υπεύθυνου  για  την  πραγματοποίηση  των πληρωμών  προς  τους  δικαιούχους  ή  και  αναδόχους  πράξεων  του Προγράμματος και  τη διενέργεια των δηλώσεων δαπανών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εκταμιεύσεις των ποσών της κοινοτικής χρηματοδότησης.
  • Τις σχετικές με  το  Πρόγραμμα  αρμοδιότητες των ελεγκτικών οργάνων, εθνικών  και κοινοτικών, καθώς και τις σχετικές ελεγκτικές αρμοδιότητες των αρχών και φορέων πιστοποίησης.
  • Τις αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής ή άλλων φορέων, που σχετίζονται με τις επαληθεύσεις, επιτόπιες ή διοικητικές, των δαπανών των Προγραμμάτων.
Το ΟΠΣΑΑ διαθέτει λειτουργικές ενότητες για:
  • Τον Προγραμματισμό και την Αξιολόγηση του ΠΑΑ. Υποστηρίζει την αποτύπωση της αρχικής δομής και των στόχων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και τις διαδικασίες ενδεχόμενων τροποποιήσεων του.
  • Την Διαχείριση των Έργων. Περιλαμβάνει την καταγραφή και την παραμετροποίηση των προσκλήσεων τόσο για κρατικές ενισχύσεις όσο και για δημόσια έργα. Καλύπτει πλήρως όλα τα στάδια των έργων, από την αίτηση στήριξης έως και την ολοκλήρωση του έργου, από την αξιολόγηση, τις αποφάσεις ένταξης μέχρι και τα τεχνικά δελτία/νομικές δεσμεύσεις και όλες τις τροποποιήσεις αυτών.
  • Παρακολούθηση των πληρωμών και των χρηματοροών. Υποστηρίζει κυρίως τους χρήστες του Οργανισμού Πληρωμών στις διαδικασίες προγραμματισμού και διάθεσης των απαιτούμενων πόρων και των πληρωμών.
  • Τους Ελέγχους.  Εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των έργων, με την ταυτότητα του έργου και του δικαιούχου, τις μειώσεις/ κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, καθώς και τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί στα έργα.