Πληροφοριακό Σύστημα Βιολογικής Γεωργίας

Το Πληροφοριακό Σύστημα Βιολογικής Γεωργίας έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της υποστήριξης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Με λίγα λόγια

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» είναι η ενθάρρυνση των γεωργών και κτηνοτρόφων να εφαρμόσουν τις μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, προκειμένου να συμβάλλουν έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και την καλή διαβίωση των ζώων.

Η NEUROPUBLIC έχει αναπτύξει το Πληροφοριακό Σύστημα με τις ανάλογες προσαρμογές, το οποίο υποστηρίζει την υλοποίηση των Δράσεων, που αφορούν τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική κτηνοτροφία.

Highlights

Η ανάπτυξη του Συστήματος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του γεννήτορα κώδικα και οι αντίστοιχες λειτουργικότητές του υποστηρίζουν το σύνολο των διαδικασιών, για την ορθή εφαρμογή του Μέτρου, όπως ενδεικτικά είναι:

  • Οριστικοποίηση και υποβολή αίτησης
  • Υποβολή ενστάσεων
  • Έλεγχος επιλεξιμότητας
  • Αποτύπωση ευρημάτων
  • Υπολογισμός βαθμολογίας
  • Υπολογισμός ενίσχυσης
  • Μεταβιβάσεις κ.ο.κ.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης και παρακολούθησης του Μέτρου, ανεξάρτητα από τις επιμέρους Δράσεις, το Σύστημα Βιολογικής Γεωργίας διασυνδέεται με τρίτες πηγές δεδομένων, όπως το ΟΣΔΕ, το ΟΠΣΑΑ και το Μητρώο Βιοκαλλιεργητών, και υποστηρίζει διαφορετικές κατηγορίες χρηστών και πλήθος Προσκλήσεων.