Εταιρικά νέα ◦ 22—01—2021
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δελτίο Τύπου: Η NEUROPUBLIC απαντά θεσμικά στη λασπολογία

Εταιρικά νέα ◦ 22—01—2021

Στον απλό πολίτη αλλά και στους εργαζόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλουμε να δώσουμε την δική μας απάντηση για όσα γράφονται και γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η NEUROPUBLIC Α.Ε. είναι η εταιρεία που αναπτύσσει και συντηρεί όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστηρίζει το Internet Data Center του Οργανισμού κατά την τελευταία δεκαετία. Η ανάθεση αυτή έχει πραγματοποιηθεί μετά από τη διενέργεια ισάριθμων διεθνών ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών, στη βάση των αρχών της διαφάνειας και της ελεύθερης ανάπτυξης του ανταγωνισμού και κατόπιν ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εκτέλεση των συμβάσεων έχει υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τα στελέχη όλων των παραγωγικών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπό την συνεχή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Οργανισμού.

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του Οργανισμού, κατάφερε κάθε χρόνο να  εμπλουτίζει και να βελτιώνει τα μηχανογραφικά του συστήματα. Να μην έχει τεθεί ο Οργανισμός ούτε μια φορά εκτός προγραμματισμένων εργασιών, οι κοινοτικές ενισχύσεις να δίδονται πάντα εγκαίρως.

Όλα αυτά τα χρόνια τίποτα δεν μας χαρίστηκε και η αδιάλειπτη συνεργασία μας με τον Οργανισμό οφείλεται αποκλειστικά στην διαρκή μας προσπάθεια να τον υποστηρίζουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά στο έργο του.

Θα πει κάποιος κάνατε αυτά που έπρεπε να κάνατε με βάση τις συμβατικές σας υποχρεώσεις, θα πούμε με το χέρι στην καρδιά ότι οι επιτυχίες του οργανισμού και της Χώρας έγιναν γιατί δημιουργήθηκε μια ομάδα που με αξιοπιστία και επαγγελματισμό κατάφερε να καλύψει ανάγκες και απαιτήσεις. Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση της λειτουργίας των Οργανισμών Πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο γνωρίζει ότι οι μακροχρόνιες σχέσεις με τους τεχνικούς συμβούλους αποτελεί κανόνα σε όλες τις χώρες, καθώς το έργο των Οργανισμών Πληρωμών είναι τόσο εξειδικευμένο όσο και η αντίστοιχη τεχνογνωσία που απαιτείται από τον τεχνικό σύμβουλο.

Η τελευταία Σύμβαση της NEUROPUBLIC ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Η εταιρεία μας παρέδωσε, όπως κάθε χρόνο, ως είχε νόμιμη και συμβατική υποχρέωση, στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα και τις εφαρμογές σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, εγκατεστημένα στο Internet Data Center του Οργανισμού. Επιπλέον παρέδωσε το σύνολο του πηγαίου κώδικα και όλους τους απαιτούμενος κωδικούς πρόσβασης σε servers, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές, ώστε τα άρτια εκπαιδευμένα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία.

Είναι προφανές ότι ελλείψει συμβατικού πλαισίου, κανείς  δεν νομιμοποιείται να παρέχει υπηρεσίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, της εταιρείας μας συμπεριλαμβανομένης.

Η απασχόληση τεχνικού προσωπικού χωρίς συμβατική σχέση με τον Οργανισμό και χωρίς την πρότερη έγγραφη δέσμευσή του με τις απαιτούμενες ρήτρες εμπιστευτικότητας αποτελεί εξαιρετικά σημαντική παραβίαση των αρχών και κανόνων ασφάλειας συστημάτων και προστασίας δεδομένων και αποτελεί σημείο μη συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο διοίκησης ασφάλειας συστημάτων, ISO27001. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της ασφάλειας του συστήματος, από την παρέμβαση τεχνικού προσωπικού χωρίς υποκείμενη συμβατική σχέση, είτε οφείλεται σε σκόπιμη ενέργεια είτε προκληθεί ακουσίως, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον Οργανισμό.

Η NEUROPUBLIC παραμένει πρόθυμη να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών της προς τον Οργανισμό μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων. Πλην όμως, στην τελευταία διακήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφιλοχώρησαν ασαφείς όροι, φωτογραφικές διατάξεις και καταχρηστικές απαιτήσεις, που θίγουν την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας προσέφυγε νομίμως ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία δεχόμενη κατ’ αρχάς τη βασιμότητα των ισχυρισμών μας, ανέστειλε με την υπ’ αριθ. Α282/2020 απόφαση της την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Παρά το πλήθος συκοφαντικών δημοσιευμάτων το τελευταίο διάστημα από εφημερίδα συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, η εταιρεία μας είχε αποφασίσει να μην ακολουθήσει αυτή την τακτική, αλλά να απαντήσει θεσμικά, κατά τα ανωτέρω. Προκείμενου, όμως, η στάση μας να μην εκληφθεί ως αδυναμία αλλά να εμπεδωθεί ότι πρόκειται περί στάσης υπευθυνότητας και επαγγελματισμού, διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η Neuropublic όχι μόνο δεν δέχεται να απολογηθεί στα όψιμα επιχειρηματικά συμφέροντα – «υπερασπιστές του ΟΠΕΚΕΠΕ» – για την υψηλή της τεχνογνωσία και τεχνολογική της επάρκεια, αλλά αντίθετα αισθάνεται περήφανη για τη συμβολή της στον εκσυγχρονισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια, και την μετεξέλιξή του σε ένα από τους πλέον αποτελεσματικούς Οργανισμούς Πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και με αυτό το στόχο θα συνεχίσει να πορεύεται.

Ρόζα Γαργαλάκου

Διευθύνουσα Σύμβουλος NEUROPUBLIC