Εταιρικά νέα ◦ 17—12—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δ.Τ. Αποδοχή της προσφυγής της NEUROPUBLIC κατά του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σχετικά με την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας

Εταιρικά νέα ◦ 17—12—2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

17/12/2020

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την από 16-12-2020/ Α282 Απόφασή της που εκδόθηκε σήμερα, έκανε δεκτό το αίτημα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας που υπέβαλε η εταιρεία NEUROPUBLIC A.E. στις 7-12-2020 κατά του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και των όρων της με αριθ.πρωτ. 77595/2020 Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών:

« 1. Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν αναπτυχθεί από το 2006 έως το 2020 καθώς και Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λειτουργίας νέων Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021 και

2. Συντήρηση και Υποστήριξη Λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (I.D.C.), της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (D.R.S.) και Business Continuity Plan (B.C.P.) και Παροχή απαραίτητης πληροφορικής υποδομής για την υποβολή των Δηλώσεων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2021.»

H εταιρεία NEUROPUBLIC A.E. έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη και τις Ανεξάρτητες Αρχές και με γνώμονα την πολυετή τεχνική εμπειρία της στην υπηρέτηση των συμφερόντων του αγροτικού κόσμου θα αναμένει την απόφαση επί της Προδικαστικής Προσφυγής που θα εκδικαστεί στις 15.1.2021.