Εταιρικά νέα ◦ 28—02—2022
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δικαίωση της NEUROPUBLIC από την Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών

Εταιρικά νέα ◦ 28—02—2022

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. Α160 και 161/2022 αποφάσεις της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών σε συνέχεια του αιτήματος προσωρινών μέτρων που είχαν υποβάλλει η εταιρεία NEUROPUBLIC και η εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με τις προσφυγές ΓΑΚ250/14-2-2022 και ΓΑΚ251/14-2-2022, αντίστοιχα.

Και οι δύο αιτήσεις αφορούσαν στην ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 6942/4-2-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2022, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με την παράβαση των κανόνων περί πιστοποίησης και βασίζονται, κυρίως, στο γεγονός ότι στο κείμενο της πρόσκλησης κρύβεται διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αντικείμενο του έργου των πιστοποιημένων Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί, μεταξύ άλλων, να «1. Παρέχουν (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι) κατάλληλο λογισμικό υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το Έτος 2022». Πλην όμως, όπως επεσήμαναν οι NEUROPUBLIC και GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενώπιον της Αρχής, πέραν του προφανούς συμπεράσματος ότι η παροχή του λογισμικού υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης περιέχει διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την οποία δεν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, το ίδιο το αντικείμενο, το λογισμικό δηλαδή της ΕΑΕ 2022, αποτελεί αντικείμενο ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού που η ίδια η αναθέτουσα έχει προκηρύξει!

Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω αιτιάσεις, η Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών δέχτηκε τα αιτήματα προσωρινών μέτρων και ανέστειλε την εκτέλεση της Πρόσκλησης και τη διαδικασία προκήρυξης, έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί των προσφυγών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των αποφάσεων της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών, «η πρόοδος της δια της προσβαλλομένης προκηρυσσόμενης διαδικασίας πριν την έκδοση Απόφασης επί των προσφυγών, διακινδυνεύει τη λυσιτέλεια της προδικαστικής προστασίας των προσφευγόντων». Όσον αφορά στους ισχυρισμούς του ΟΠΕΚΕΠΕ περί κατεπείγουσας ολοκλήρωσης της διαδικασίας, αποφαίνεται ότι «η καθυστέρηση ανάθεσης σύμβασης για το αντικείμενο του 2022, δεν οφείλεται σε κατεπείγοντα ή απρόβλεπτο λόγο, αλλά στην ως σήμερα, ακύρωση δυο προηγηθεισών διακηρύξεων για το αυτό αντικείμενο δια Αποφάσεων ΑΕΠΠ που δεν έχουν εισέτι ακυρωθεί ή ανασταλεί», καταλήγοντας ότι «η πρόοδος της νυν διαδικασίας πριν την εκκαθάριση των οικείων διαφορών δεν προστατεύει, αλλά διακινδυνεύει τα συμφέροντα της αναθέτουσας».

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι η αποδοχή από την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών των ισχυρισμών που ως εταιρείες καταθέσαμε με τις παραπάνω προσφυγές, αποτελεί δικαίωση της επιλογής μας να προασπίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντα όχι μόνο των εταιρειών μας, αλλά και του αγροτικού κόσμου, γενικότερα. Συμφέροντα που, όπως φαίνεται, τίθενται σε κίνδυνο από τις αστήρικτες και επιπόλαιες πολιτικές του Οργανισμού.