Εταιρικά νέα ◦ 15—02—2019
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ευφυής γεωργία στην καλλιέργεια καπνού – Υπογραφή Συμφωνίας ΣΕΚΕ – NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 15—02—2019

Η Συμφωνία

Η Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.) Α.Ε. και η NEUROPUBLIC A.E., υπέγραψαν σήμερα 15-2-2019, συμφωνία που αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής καπνού από τους καπνοπαραγωγούς της Σ.Ε.Κ.Ε.

Η συμφωνία θα καταστήσει τη Σ.Ε.Κ.Ε. και την Ελλάδα πρωτοπόρο στην παραγωγή καπνού καθώς θα αποτελεί την πρώτη εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στη συγκεκριμένη καλλιέργεια παγκοσμίως.

Η συνεργασία των δύο εταιριών για την ανάπτυξη του συστήματος της ευφυούς γεωργίας στον καπνό ξεκίνησε από το 2017 στην περιοχή προκειμένου να προετοιμαστεί η εφαρμογή του σε ευρύτερη κλίμακα. Με την παρούσα συμφωνία επεκτείνεται η εφαρμογή του συστήματος ευφυούς γεωργίας.

Ωφελούμενοι

Αρχικά θα ωφεληθούν από την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας περίπου 300 καπνοπαραγωγοί στην περιοχή της Ξάνθης με προοπτική να επεκταθεί η εφαρμογή της στο σύνολο των συνεργαζόμενων με τη Σ.Ε.Κ.Ε. παραγωγών που αγγίζει τις 15.000.

Στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής του προγράμματος θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν 11 τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων που καταγράφουν ατμοσφαιρικές και εδαφικές συνθήκες στα αγροτεμάχια καπνού.

Ο τίτλος του συγκεκριμένου έργου εφαρμογής του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense στην καλλιέργεια του καπνού είναι sekesense.

Ποιες υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας θα αναπτυχθούν

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας θα αναπτυχθούν ειδικά για την καλλιέργεια του καπνού σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, έμπειρους γεωπόνους της Σ.Ε.Κ.Ε. και επιλεγμένους καπνοπαραγωγούς. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών θα βασιστεί στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής εφαρμογής και θα εστιάσει στην παροχή συμβουλών άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας. Παράλληλα δε, θα αναβαθμίσει τεχνολογικά το επίπεδο ιχνηλασιμότητας που η ΣΕΚΕ ήδη εφαρμόζει. Με τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, οι καπνοκαλλιεργητές θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες της καλλιέργειάς τους με ακρίβεια, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας την παραγωγή τους ποιοτικά και ποσοτικά.

Ταυτόχρονα, μέσω της υπηρεσίας γεωργικών προειδοποιήσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα που θα γίνει διαθέσιμη στο πλαίσιο του έργου, οι καπνοπαραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καλλιεργητικές τους εργασίες.

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC, στο οποίο βασίζονται οι προαναφερθείσες υπηρεσίες, αποτελεί καινοτομία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασίζεται σε ένα μοναδικό συνδυασμό τεχνολογιών πληροφορικής με διεπιστημονικούς τομείς, αξιοποιώντας παράλληλα διαφόρων τύπων δεδομένα και την εμπειρία γεωργικών συμβούλων και παραγωγών.

Πλεονεκτήματα για τους καπνοπαραγωγούς

Ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των αγορών για την παραγωγή προϊόντων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, η Σ.Ε.Κ.Ε., η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία καπνού στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στο χώρο των Βαλκανίων, προχωρά στη υιοθέτηση υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας μέσα από τις οποίες θα πραγματοποιηθεί παραγωγή καπνού με σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ταυτόχρονα παρέχει στους παραγωγούς της τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν το εισόδημά τους μέσα από την υιοθέτηση νέων καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης της παραγωγής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας της NEUROPUBLIC μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.gaiasense.gr.