Εταιρικά νέα ◦ 21—09—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

H Παρατήρηση της Γης στην υπηρεσία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Εταιρικά νέα ◦ 21—09—2017

Η NEUROPUBLIC με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ξεκίνησαν ένα φιλόδοξο πιλοτικό στη Β. Ελλάδα, στα πλαίσια του H2020 έργου DataBio, με σκοπό την αξιολόγηση υπηρεσιών βασισμένων σε Παρατήρηση της Γης που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη συγκεκριμένων αναγκών των εμπλεκομένων στην ΚΑΠ.

Η Παρατήρηση της Γης (ΠτΓ)

Η Παρατήρηση της Γης (ΠτΓ) αναφέρεται συχνά ως το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την αποτελεσματική υλοποίηση της ΚΑΠ. Όμως μέχρι σήμερα, η ΠτΓ έχει περιοριστεί στην εκτέλεση “Ελέγχων μέσω Τηλεπισκόπησης” (CwRS) που αποσκοπούν στην ετήσια επιβεβαίωση των δηλώσεων ενίσχυσης. Πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων, η διαθέσιμη υπολογιστική ισχύς, τα δεδομένα και οι εικόνες από το Copernicus Sentinel επιτρέπουν τη συνεχή και αυτοματοποιημένη παροχή αγροπεριβαλλοντικών πληροφοριών για αντικείμενα υπό παρακολούθηση, όπως τα αγροτεμάχια.

Η αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ

Η αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ είναι κρίσιμη για τουλάχιστον 22 εκ. αγρότες και  εργάτες στην Ε.Ε.. Παρόλα αυτά, περιορίζεται από διαχειριστικά εμπόδια, υψηλή πολυπλοκότητα και κόστος υλοποίησης. Η αναγνώριση καλών πρακτικών που οδηγούν στη μείωση του κόστους υλοποίησης χωρίς να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα είναι ύψιστης σημασίας όχι μόνο για τις εθνικές Υπηρεσίες Πληρωμών αλλά και για την Ε.Ε. ως σύνολο.

Ευφυής Γεωργία

Η Γεωργία Ακριβείας αλλά και η Ευφυής Γεωργία είναι τομείς που βασίζονται για πολλές από τις κύριες επιχειρηματικές διεργασίες τους σε τεχνολογίες ΠτΓ. Στην επερχόμενη Κοινή Πολιτική για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, η οποία βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού, η Γεωργία Ακριβείας, η Ευφυής Γεωργία και η ΠτΓ είναι τα πλέον πολύτιμα εργαλεία καθώς η συνδυασμένη χρήση τους οδηγεί στη βέλτιστη και αειφόρο παραγωγή ενώ επιτρέπει και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα.

Το πιλοτικό έργο της NEUROPUBLIC και της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Η NEUROPUBLIC με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ξεκίνησαν ένα φιλόδοξο πιλοτικό στη Β. Ελλάδα, στα πλαίσια του H2020 έργου DataBio, με σκοπό την αξιολόγηση υπηρεσιών βασισμένων σε Παρατήρηση της Γης που έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη συγκεκριμένων αναγκών των εμπλεκομένων στην ΚΑΠ. Το πιλοτικό θα εστιάσει σε ετήσιες καλλιέργειες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον Ελληνικό αγροτικό τομέα, όπως το ξερό φασόλι, το βαμβάκι, το σιτάρι και το ρύζι. Οι υπηρεσίες που θα δοκιμαστούν βασίζονται σε καινοτόμα εργαλεία και συμπληρωματικές τεχνολογίες που θα υποστηρίξουν τη διασύνδεση με υποδομές IoT και πλατφόρμες ΠτΓ, τη συλλογή και αξιοποίηση χωροχρονικών δεδομένων, την πολυδιάστατη εξερεύνηση δεδομένων και μοντελοποίησης καθώς και την παροχή ουσιαστικών γνώσεων, κατά συνέπεια την απλοποίηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΚΑΠ.

Με σκοπό την υποστήριξη αυτών των δραστηριοτήτων, η NEUROPUBLIC ήδη συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα από αισθητήρες πεδίου μέσω του δικτύου τηλεμετρικών IoT σταθμών της, που ονομάζονται GAIAtrons. Οι GAIAtrons υποστηρίζουν προσαρμοζόμενους ρυθμούς συλλογής και μετάδοσης δεδομένων.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 1 εκ. δείγματα έχουν συλλεχθεί και αποθηκευτεί στην ιδιόκτητη υποδομή υπολογιστικού νέφους της NEUROPUBLIC, τα οποία αφορούν σε ατμοσφαιρικές και εδαφικές μετρήσεις (εδαφική θερμοκρασία, υγρασία ατμοσφαιρική θερμοκρασία και σχετική υγρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ηλιακή ακτινοβολία, διύγρανση φύλλων, ύψος βροχόπτωσης, ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου) από διάφορες αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Επιπλέον, μέσω της ίδιας υποδομής, δεδομένα τηλεπισκόπησης από το  Sentinel-2 (13 φασματικές ζώνες) επίσης συλλέγονται και αποθηκεύονται. Τα τελευταία, αποτελούνται τόσο από πρωτογενή όσο και από επεξεργασμένα δεδομένα (όπως δείκτες βλάστησης) και είναι διαθέσιμα σε μορφή εικόνας (raster), τα οποία αξιοποιούνται με τη χρήση βέλτιστων μεθόδων διαχείρισης μεγάλων δεδομένων.

Απεικόνιση των πιλοτικών δραστηριοτήτων του έργου H2020 DataBio

Στα πλαίσια των πιλοτικών δραστηριοτήτων, η NEUROPUBLIC έχει επίσης αναπτύξει αριθμό διαδικτυακών υπηρεσιών για την υποστήριξη διαμοιρασμού δεδομένων και διανομή αρχείων. Επιπλέον, δεδομένα Sentinel-2 έχουν αξιοποιηθεί για την πολύ-χρονική εξαγωγή δεικτών βλάστησης σε επίπεδο αγροτεμαχίων. Ακολουθώντας προσέγγιση βασισμένη σε αντικείμενα (όπου κάθε αγροτεμάχιο θεωρείται ως ένα αντικείμενο) επιτρέπεται η δημιουργία μοντέλων τύπων καλλιέργειών βασισμένων σε δεδομένα μέσω μηχανικής μάθησης. Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των χρονοσειρών δεδομένων για ένα συγκεκριμένο πολύγωνο, γεγονός που επεκτείνει τη λειτουργικότητα του συστήματος παρέχοντας τα μέσα για την ανάλυση μοτίβων ανάπτυξης των καλλιεργειών.

Η σύγκλιση υψηλής υπολογιστικής ισχύος, μηχανικής μάθησης, ροών δεδομένων που βασίζονται σε IoT, ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων και δορυφορικών εικόνων είναι “μια τέλεια καταιγίδα που μόλις αρχίζει να κορυφώνεται” και ως εκ τούτου η φιλοδοξία του σημερινού πιλότου είναι να εκμεταλλευτεί την “παραγόμενη ισχύ” για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των απαιτήσεων της ΚΑΠ για ταυτοποίηση των γεωργικών καλλιεργειών, παρακολούθηση των αγροτεμαχίων, συνεργασία, διαφάνεια και ανάλυση. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα αξίας (όπως η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, οι αγρότες και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ.) θα επωφεληθούν από προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε ΠτΓ, και επηρεάζουν σημαντικές επιχειρηματικές διεργασίες, όπως:

  • Δραστηριότητες λήψης αποφάσεων των παραγωγών κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης,
  •  Μετάβαση των αγροτών στην Ευφυή Γεωργία,
  • Δραστηριότητες των Οργανισμών Πληρωμής που σχετίζονται με τους αυτοματοποιημένους ελέγχους μέσω τηλεπισκόπησης και
  • Διεξαγωγή αναλυτικής διακυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.