Εταιρικά νέα ◦ 10—02—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Παρουσίαση του έργου Ευφυούς Γεωργίας της NEUROPUBLIC στο KATANA Roadshow Athens

Εταιρικά νέα ◦ 10—02—2017

Η OpenCircle, μια πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων (equity crowdfunding) που έχει αναπτυχθεί από την Parnasse Α.Ε. – και εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου KATANA, διοργάνωσε στις 2 Φεβρουαρίου 2017
συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) στην Αθήνα, με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τις δυνατότητες υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησής τους μέσω του έργου.

Η NEUROPUBLIC ήταν προσκεκλημένη στη συνάντηση για να μιλήσει σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της Ευφυούς Γεωργίας στην Ελλάδα αλλά και να παρουσιάσει το έργο Ευφυούς Γεωργίας που τρέχει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε συνεργασία με τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η συμβολή της NEUROPUBLIC είχε ως στόχο να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες του Ελληνικού αγροτικού τομέα που δεν ευνοούν την υιοθέτηση τυπικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, και να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συμμετέχουν με σχετικές καινοτόμες ιδέες στην πρόσκληση του έργου KATANA.

Το Ευρωπαϊκό έργο ΚΑΤΑΝΑ (http://katanaproject.eu) χρηματοδοτείται από τοπρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. και έχει ως στόχο την προώθηση καινοτόμων και έξυπνων επιχειρηματικών ιδεών στον αγροδιατροφικό τομέα. Μέσα από μια καθορισμένη διαδικασία που περιλαμβάνει καινοτόμα εργαλεία όπως Peer to Peer Αξιολόγηση και Reward Crowd Funding, θα επιλεγούν τελικά 10 καινοτόμες συμπράξεις που θα λάβουν χρηματοδότηση 100.000 ευρώ έκαστη, προκειμένου να προχωρήσουν στο στάδιο της υλοποίησης.