Εταιρικά νέα ◦ 14—02—2024
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (2/2024)

Εταιρικά νέα ◦ 14—02—2024

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με την από 23 Ιανουαρίου 2024 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “NEUROPUBLIC A.E.”, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/02/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Πειραιά, οδός Μεθώνης 6.

Ολόκληρη η πρόσκληση βρίσκεται εδώ.