Εταιρικά νέα ◦ 24—07—2023
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων (8/2023)

Εταιρικά νέα ◦ 24—07—2023

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με την από 19 Ιουλίου 2023 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “NEUROPUBLIC A.E.”, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24/8/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Πειραιά, οδός Μεθώνης 6.

Ολόκληρη η πρόσκληση βρίσκεται εδώ.