Εταιρικά νέα ◦ 16—08—2022
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Εταιρικά νέα ◦ 16—08—2022

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με την από 22 Ιουλίου 2022 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “NEUROPUBLIC A.E.”, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Πειραιά, οδός Σπηλιωτοπούλου και Μεθώνης αρ. 6.

Ολόκληρη η πρόσκληση βρίσκεται εδώ.