Εταιρικά νέα ◦ 06—10—2015
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμφωνία Πλαίσιο Μεταξύ της ΚτΠ και της ένωσης BYTE ABEE, NEUROPUBLIC A.E. & PLANET A.E

Εταιρικά νέα ◦ 06—10—2015

Υπογράφηκε στις 25-9-2015 μεταξύ της ένωσης BYTE ABEE, NEUROPUBLIC A.E. & PLANET A.E και της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) η συμφωνία πλαίσιο, με συμβατικό συνολικό τίμημα 7.302.510,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και συνολική διάρκεια ισχύος τριάντα ένα (31) μήνες.

Η συμφωνία αφορά στον ανοικτό διαγωνισμό (με αρ. διακήρυξης 1448/11-02-2013 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης) του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» με ημερομηνία διενέργειας 12-04-2013, στον οποίο η εταιρεία NEUROPUBLIC συμμετείχε ως μέλος της ανωτέρω ένωσης.[/dropcap]
Μετά την αξιολόγηση των κατατεθημένων προσφορών για το έργο η ένωση των εταιρειών BYTE ABEE, NEUROPUBLIC A.E. & PLANET A.E. κατέστη μια από τις 8 ανάδοχες ενώσεις που θα αναλάβουν την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα».
Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση της δράσης «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα», και αφορά στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε επιλεγμένους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και συγκεκριμένα στα εξής θεματικά αντικείμενα:

1. Μοντελοποίηση Συναλλαγών
Αφορά την Μοντελοποίηση των συναλλαγών των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα επιλεχθούν, στα παρακάτω βασικά επίπεδα :

 • Τη μοντελοποίηση, ανάλυση των διαδικασιών, κατ’ ελάχιστον όσον αφορά την ανταλλαγή της απαιτούμενης πληροφορίας μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, σε οργανωτικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο με βάση το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας. Η μοντελοποίηση θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και ανοικτών διεθνών προτύπων, όπως πχ UML, BPMN κτλ
 • Την επικοινωνία των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με τρόπο που συνάδει με την ανταλλαγή της απαιτούμενης πληροφορίας και όχι με την συναλλαγή βάσει του παραδοσιακού τρόπου (π.χ πιστοποιητικά, βεβαιώσεις), γεγονός που συμβάλλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην απλούστευση των διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης
 • Τον ορισμό του μοντέλου δεδομένων και μεταδεδομένων
 • Τη μελέτη για την ένταξη τους στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας του ΕΡΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας
 • Την ανάλυση όλων των τεχνικών παραμέτρων και τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) που απαιτούνται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων

2. Υλοποίηση Υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services)
Αφορά την υλοποίηση των απαιτούμενων υπηρεσιών Διαδικτύου (Web Services) που θα επιλεγούν και τη θέση τους σε παραγωγική λειτουργία και συγκεκριμένα :

 • Την υλοποίηση των υπηρεσιών Διαδικτύου και την τεκμηρίωση αυτών
 • Τον ορισμό και την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών ελέγχου
 • Την τοποθέτηση των υπηρεσιών διαδικτύου (και την τεκμηρίωση αυτών) σε σημείο (ΕΡΜΗ ή κάποιο άλλο τύπου middleware) που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή κατά τη διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων
 • Την πιλοτική λειτουργία τους
 • Την θέση τους σε παραγωγική λειτουργία
 • Την ένταξη τους στο Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας του ΕΡΜΗ σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας και την υποστήριξή για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα

 3. Ασφάλεια Υπηρεσιών Διαδικτύου
Αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων τεχνικών μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται για την προστασία των προς επεξεργασία, διακίνηση και αποθήκευση πληροφοριών, δηλαδή την προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητάς τους, και την προστασία της πληροφοριακής ιδιωτικότητας.

4. Εκπαίδευση Χρηστών
Αφορά την εκπαίδευση στελεχών των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Αφορά δύο βασικά επίπεδα εκπαίδευσης :

 • Την εκπαίδευση των χρηστών που εμπλέκονται στις εν λόγω συναλλαγές
 • Την εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε τεχνικό κυρίως επίπεδο με στόχο την απόκτησης της δυνατότητας σχεδιασμού και τεχνικής υλοποίησης των απαραίτητων τροποποιήσεων που θα προκύπτουν από επιχειρησιακές αλλαγές στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Φορέων.

5. Προσδιορισμό του απαραίτητου Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου για την εφαρμογή στην πράξη της Διαλειτουργικότητας που θα εφαρμοστεί
Αφορά την κατάρτιση του απαραίτητου Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου που απαιτείται για τη θεσμοθέτηση του νέου τρόπου επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικότερα αφορά :

 • τις επιχειρησιακές και οργανωτικές δομές σε κάθε φορέα που θα κληθούν να εφαρμόσουν το νέο μοντέλο λειτουργίας και συνεργασίας των Δημόσιων Φορέων,
 • τις διαδικασίες που οι φορείς θα ακολουθούν για την εφαρμογή του νέου αυτού μοντέλου
 • Τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που θα πρέπει να διέπουν την λειτουργία του
 • τη διασφάλιση της συνέχειας και της διαρκούς επικαιροποίησης των διαδικασιών λειτουργίας του
 • και την κατάρτιση όλων των απαραίτητων θεσμικών και κανονιστικών κειμένων για την εφαρμογή του.