Εταιρικά νέα ◦ 09—05—2023
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμετοχή στο 6ο Greek Space Café και παρουσίαση του Space 4.0

Εταιρικά νέα ◦ 09—05—2023

Η NEUROPUBLIC συμμετείχε στο 6ο Greek Space Café με τίτλο “Space 4.0 and Clustering”, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του Corallia. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Corallia, το si-cluster, και τα έργα INTRANSIT και InnORBIT και είχε ως αντικείμενο την παρουσίαση των έργων, επιτυχημένων εφαρμογών και σχετικών πληροφοριών από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργων της NEUROPUBLIC Παναγιώτα Λουκά είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο έργο “SPACE 4.0 – Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές 4.0“, στο οποίο η NEUROPUBLIC συμμετέχει ως υπεργολάβος της Άξιον Αγροτικής αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία της στον τομέα της ευφυούς γεωργίας αλλά και της τηλεπισκόπησης. Στόχος του έργου είναι, μεταξύ άλλων, είναι η ανάπτυξη έξυπνου συστήματος διαχείρισης αειφόρου γεωργίας μέσω παρακολούθησης παραμέτρων καλλιεργειών από συστοιχίες UAV και διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα υπερυψηλής ανάλυσης.

Η παρουσίαση της κας Λουκά εστίασε στον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται η απομακρυσμένη παρακολούθηση καλλιεργειών μέσω δορυφορικών εικόνων υπερυψηλής ανάλυσης, πτήσεων drone και επίγειων μετρήσεων υψηλής ακρίβειας, όπως ατμοσφαιρικών και εδαφικών παραμέτρων με την αξιοποίηση των τηλεμετρικών αγρομετεωρολογιών σταθμών της NEUROPUBLIC.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων και συστήματος ευφυούς γεωργίας σε καλλιέργειες βαμβακιού και αμπελιού, με τελικό στόχο την ανάπτυξη web portal που θα παρέχει πρόσβαση σε εξειδικευμένες γεωργικές υπηρεσίες.

Εδώ μπορείτε να δείτε την τελική ατζέντα της εκδήλωσης.

Το έργο Space 4.0 υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0343669)