Εταιρικά νέα ◦ 23—12—2016
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Συμμετοχή της NEUROPUBLIC στο Συνέδριο WEMED

Εταιρικά νέα ◦ 23—12—2016

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση του Προγράμματος ENICBCMed (http://www.enpicbcmed.eu/), ενός νέου εργαλείου που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των συνεργασιών μεταξύ των χωρών της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος, όπως η στρατηγική, οι θεματικές και οι προτεραιότητες καθώς οι τρόποι χρηματοδότησης νέων ιδεών με τη μορφή έργων.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, η NEUROPUBLIC παρουσίασε τις υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας που αναπτύσσει και συζήτησε με επιλεγμένους συμμετέχοντες την πιθανότητα εφαρμογής τους σε χώρες της Μεσογείου στα πλαίσια συνεργασιών με φορείς και δίκτυα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γεωργίας σε αυτές της χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα (http://www.enpicbcmed.eu/communication/we-are-all-citizens-mediterranean-read-full-story-wemed-conference)