Σύμβαση έργου με το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)


Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) προχώρησε σε σύμβαση Έργου με τη NEUROPUBLIC. Το έργο αφορά στην προμήθεια του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού (ΕΛ) καθώς και στην προμήθεια του Πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Έργων και Ενημέρωσης του Πληροφοριακού συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η σύμβαση υπογράφηκε την 1/12/2017.