Εταιρικά νέα ◦ 23—08—2018
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το έργο DataBio ξεκινά τη δοκιμαστική υλοποίηση 26 πιλοτικών εφαρμογών βιοοικονομίας

Εταιρικά νέα ◦ 23—08—2018

Η ανάπτυξη βιώσιμης βιοοικονομίας στην Ευρώπη αναμένεται να λάβει ισχυρή ώθηση από τις τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων χάρη σε ένα πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Το έργο (DataBio) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε την έναρξη 26 διαφορετικών πιλοτικών εφαρμογών στον τομέα της βιοοικονομίας σε 17 χώρες.

Το έργο DataBio χρησιμοποιεί τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων για να στηρίξει την ανάπτυξη της βιοοικονομίας στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, το έργο χειρίζεται τεράστιες ροές δεδομένων, τα οποία συλλέγονται μέσω εγκατεστημένων αισθητήρων τοποθετημένων στο έδαφος και τον αέρα, καθώς και από αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες.

Η κοινοπραξία του έργου DataBio περιλαμβάνει 48 εταίρους από 17 χώρες και περισσότερους από 100 συνδεδεμένους οργανισμούς.

Βασική αποστολή του έργου είναι η οργάνωση, χρήση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 26 πιλοτικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν τους τομείς της γεωργίας (13), της δασοκομίας (7) και της αλιείας (6). Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην παραγωγή των βέλτιστων πρώτων υλών από τους τρεις αυτούς τομείς για τη βελτίωση της παραγωγής τροφίμων, ενέργειας και βιοϋλικών.

Στο έργο χρησιμοποιούνται περισσότερες από 90 υπερσύγχρονες τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων, Γεωσκόπησης, Πληροφορίας και Επικοινωνιών, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας πλατφόρμας. Οι πιλοτικές εφαρμογές και οι τεχνολογίες προσαρμόστηκαν υπό ποικίλες παραμέτρους (π.χ. από τεχνική άποψη και βάσει δεδομένων, ανάλογα με τα επιχειρηματικά κίνητρα, την παρακίνηση των κλάδων και τις επιχειρηματικές διαδικασίες ή τον στρατηγικό σχεδιασμό). Βάσει αυτής της διαδικασίας, αναπτύχθηκε η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας του DataBio. Οι τεχνολογίες αντιστοιχήθηκαν και συνδυάστηκαν μεταξύ τους, ώστε να διαμορφωθούν σύνθετες λύσεις για κάθε πιλοτική εφαρμογή.

Οι πρώτες δοκιμές των πιλοτικών εφαρμογών βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και το έργο είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να δείξει με ποιον τρόπο οι λύσεις αυτές μπορούν να προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε επιχειρήσεις του τομέα της βιοοικονομίας.

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η ΝEUROPUBLIC από κοινού με τη GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την πολύτιμη συμβολή των αγροτικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, επιδιώκουν μέσω των πιλοτικών προγραμμάτων την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων γεωργίας ακριβείας, όπως απομακρυσμένη διάγνωση και εκτίμηση ασθενειών των φυτών µε βάση την επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων, σύστημα προειδοποίησης καιρικών συνθηκών, παροχή αυτοµατοποιηµένων συστημάτων άρδευσης, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους, υποστήριξη αποτελεσματικής γονιμοποίησης του εδάφους και πρακτικών ψεκασμού συμβατών µε τις ειδικές ανάγκες της εκμετάλλευσης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο συντονιστής του έργου DataBio από την INTRASOFT International, Δρ. Αθανάσιος Πουλακίδας, δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι, αναμένουμε απτά παραδείγματα επιχειρηματικής επιτυχίας που θα καταδείξουν ότι όλοι μπορούν πραγματικά να ωφεληθούν από τη χρήση των τεχνολογιών Μεγάλων Δεδομένων στον τομέα της βιοοικονομίας

 

Περισσότερα για το έργο

Πιλοτικές Εφαρμογές στη Γεωργία

Γεωργία ακριβείας σε ελιές, φρούτα, σταφύλια (Ελλάδα): Μια πιλοτική εφαρμογή έξυπνης γεωργίας για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών με την παροχή υποστήριξης σχετικά με την άρδευση, τη λίπανση και την αντιμετώπιση των επιβλαβών οργανισμών παρασίτων/ασθενειών. Η εκμετάλλευση ετερογενών δεδομένων και επιστημονικών γνώσεων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και στη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης πολιτικών στο συγκεκριμένο πεδίο. Οι πιλοτικές εφαρμογές, οι οποίες υλοποιούνται σε τρία διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, αφορούν τις ελιές, τα ροδάκινα και τα σταφύλια.

Γεωργία ακριβείας σε σποροπαραγωγικές καλλιέργειες κηπευτικών (Ιταλία): Η συγκομιδή φυτών στο σωστό στάδιο ωρίμανσης είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του παραγόμενου σπόρου. Έως τώρα οι αγρότες είναι αυτοί οι οποίοι, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων σε θέματα σπόρων, αποφασίζουν για τη συγκομιδή. Σκοπός αυτής της πιλοτικής εφαρμογής είναι η υποστήριξη των αγροτών με τη χρήση δορυφορικών συστημάτων τηλεμετρίας.

Γεωργία ακριβείας κηπευτικών σε σποροπαραγωγικές καλλιέργειες κηπευτικών (Κάτω Χώρες): Οι παραγωγοί πατάτας στοχεύουν σε βιώσιμη, μεγαλύτερη και πιο προβλέψιμη απόδοση στη σοδειά τους. Οι αγρότες θα χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα παρακολούθησης καλλιεργειών και συγκριτικής αξιολόγησης, το οποίο χρησιμοποιεί δορυφορικά δεδομένα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των καλλιεργειών βάσει μετεωρολογικών δεδομένων και δεδομένων του δείκτη πρασινίσματος.

Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων σε οικοσυστήματα θερμοκηπίου (Ιταλία): Σε αυτήν την πιλοτική εφαρμογή χρησιμοποιούνται μοντέλα γονιδιωματικής επιλογής με ιδιαίτερη έμφαση στις ντομάτες, για την υποστήριξη της αλυσίδας παραγωγής της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών θερμοκηπίου.

Δημητριακά και καλλιέργειες βιομάζας και ινωδών φυτών (Ισπανία): Με τη χρήση εικόνων Γεωσκόπησης και δεδομένων αισθητήρων του Διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things), η πιλοτική εφαρμογή θα χαρτογραφήσει διάφορες περιοχές της Ισπανίας και θα συγκροτήσει ένα ενημερωτικό σύστημα διαχείρισης για την άρδευση και την έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση ετερογενειών ή δυσλειτουργιών των συστημάτων άρδευσης. Οι χρήστες αυτής της υπηρεσίας θα είναι αγρότες, αρδευτικές κοινότητες και δημόσιες διοικήσεις.

Δημητριακά και καλλιέργειες βιομάζας και ινωδών φυτών (Ελλάδα): Μια πιλοτική εφαρμογή έξυπνης γεωργίας για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, με την παροχή υποστήριξης σχετικά με την άρδευση. Η αξιοποίηση ετερογενών δεδομένων, στοιχείων και επιστημονικών γνώσεων αποσκοπεί στη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και στη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης πολιτικών επιτόπου. Ο τύπος της καλλιέργειας στην οποία στοχεύει η εφαρμογή είναι το βαμβάκι.

Δημητριακά και καλλιέργεια βιομάζας και ινωδών φυτών (Ιταλία): Σε αυτήν την πιλοτική εφαρμογή χρησιμοποιούνται απομακρυσμένοι και εγγύς αισθητήρες για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των καλλιεργειών βιομάζας. Οι καλλιέργειες βιομάζας περιλαμβάνουν σόργο, ίνες κάνναβης και άγριες αγκινάρες που χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως για βιοκαύσιμα και βιοχημικά προϊόντα.

Δημητριακά και καλλιέργειες βιομάζας και συγκομιδή ινωδών φυτών-καλλιεργειών (Τσεχία): Αυτή η εφαρμογή συμβάλει στην ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας webGIS για τη χαρτογράφηση της υγείας των καλλιεργειών. Η πιλοτική εφαρμογή ενσωματώνει δεδομένα Γεωσκόπησης ως υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή λιπασμάτων σε μεταβλητό ποσοστό και την προστασία των καλλιεργειών. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της κατάστασης των καλλιεργειών, τη χαρτογράφηση της χωρικής μεταβλητότητας και την οριοθέτηση των ζωνών διαχείρισης.

Διαχείριση γεωργικών μηχανημάτων (Τσεχία): Αυτή η πιλοτική εφαρμογή εστιάζει κυρίως στη συλλογή τηλεματικών δεδομένων από ελκυστήρες και άλλα γεωργικά μηχανήματα για την ανάλυση και τη σύγκρισή τους με άλλα γεωργικά δεδομένα. Ο κύριος στόχος είναι η συλλογή και η ενσωμάτωση δεδομένων καθώς και η λήψη συγκρίσιμων αποτελεσμάτων.

Γεωργική ασφάλιση (Ελλάδα): Για να προωθήσει την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης των ζημιών και των υπηρεσιών ειδικά για την αγορά γεωργικής ασφάλισης, αυτή η πιλοτική εφαρμογή θα εξαλείψει την ανάγκη για επιτόπιους ελέγχους και θα επιταχύνει τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων. Χρησιμοποιεί δεδομένα από πλατφόρμες Γεωσκόπησης και αγροκλιματικούς αισθητήρες του διαδικτύου των πραγμάτων για την εκτίμηση του αντικτύπου των συνδεόμενων με το κλίμα συστημικών κινδύνων (π.χ. υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες, πλημμύρα, ξηρασία) σε καλλιέργειες υψηλής αξίας.

Αξιολόγηση της ασφάλειας γεωργικών εκμεταλλεύσεων έναντι καιρικών φαινομένων (Ιταλία): Σκοπός αυτής της πιλοτικής εφαρμογής είναι να παρέχει υπηρεσίες για την αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με καιρικές συνθήκες και των ζημιών που αυτές μπορούν να επιφέρουν. Βασίζεται στην ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, τα οποία συσχετίζονται με μετεωρολογικά δεδομένα και ποικίλα διαθέσιμα δεδομένα εδάφους.

Υποστήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (Ιταλία και Ρουμανία): Στόχος αυτής της πιλοτικής εφαρμογής είναι να υποστηρίξει την ΚΓΠ με αξιοποίηση των δεδομένων Γεωσκόπησης για τον προσδιορισμό των τύπων των καλλιεργειών σε γεωργικές περιοχές. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα προσαρμόζονται με ακρίβεια, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στο πλαίσιο της ΚΓΠ της ΕΕ για την περίοδο 2015-2020. Από την πιλοτική εφαρμογή θα προκύψουν πληροφορίες και δείκτες για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών οργανισμών πληρωμών.

Υποστήριξη Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) (Ελλάδα): Αυτή η πιλοτική εφαρμογή αξιολογεί υπηρεσίες ταξινόμησης καλλιεργειών βάσει Γεωσκόπησης, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις νεοεμφανιζόμενες προκλήσεις της ΚΓΠ για τη συστηματική γεωργική παρακολούθηση πολλαπλών καλλιεργειών, την καταγραφή και την αξιολόγηση των όρων επιλεξιμότητας. Οι προτεινόμενες υπηρεσίες χρησιμοποιούν χρωματική κωδικοποίηση τύπου «φωτεινών σηματοδοτών», για να προστατεύουν τους αγρότες από σφάλματα κατά την υποβολή των αιτήσεων πρασινίσματος.

Πιλοτικές Εφαρμογές στη Δασοκομία

Διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων και δικτύωση (Φινλανδία): Η πλατφόρμα Wuudis χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τη δασική αρχή της Φινλανδίας. Σε αυτή έχουν προστεθεί νέα χαρακτηριστικά δικτύωσης, όπως και μία εφαρμογή παρακολούθησης της ποιότητας εργασίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα βελτιστοποιήσουν και θα διασφαλίσουν τη διαφάνεια της καταβολής επιδοτήσεων, εξοικονομώντας πολύ χρόνο.

Εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου για τους ιδιοκτήτες των δασών (Φινλανδία): Αυτή η πιλοτική εφαρμογή προσθέτει υπηρεσίες πληθοπορισμού στην πλατφόρμα Wuudis, σε διασύνδεση με την πύλη της δασικής υπηρεσίας της Φινλανδίας. Στόχος είναι η καλύτερη παρακολούθηση των δασικών ζημιών.

Απομακρυσμένη ανίχνευση ζημιών στα δάση (Φινλανδία): Αυτή η πιλοτική εφαρμογή έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας υπηρεσίας παρακολούθησης του απογραφέντος δασικού αποθέματος, χρησιμοποιώντας δεδομένα τα οποία συλλέγονται από Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα (UAV) στην πλατφόρμα Wuudis.

Παρακολούθηση της δασικής υγείας (Ισπανία): Χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα, εικόνες Μη Επανδρωμένων Εναέριων Οχημάτων (UAV) και δεδομένα πεδίου, αυτή η πιλοτική εφαρμογή αναπτύσσει μια μεθοδολογία για την έγκαιρη παρακολούθηση επιδημιών και νόσων που πλήττουν τα δάση. Οι μελέτες αφορούν το παράσιτο Gonipterus, το οποίο προσβάλλει τον ευκάλυπτο, και τον φυτόπτη, ο οποίος προσβάλλει την αριά (Quercys Illex). Το τελικό προϊόν θα χρησιμοποιηθεί από τις δημόσιες διοικήσεις για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων.

Έλεγχος και παρακολούθηση της διείσδυσης ξένων ειδών (Ισπανία): Χρησιμοποιώντας πηγές Μεγάλων Δεδομένων, όπως σύνολα δεδομένων συναλλαγών και μετακινήσεων, μαζί με μετεωρολογικές και κλιματικές πληροφορίες, αυτή η πιλοτική εφαρμογή αναπτύσσει μια μεθοδολογία για τη δημιουργία χαρτών διαχείρισης των κινδύνων διείσδυσης ξένων ειδών. Οι δείκτες που προκύπτουν αφορούν την ευπάθεια των οικοσυστημάτων στα οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η εισβολή. Το τελικό προϊόν θα χρησιμοποιηθεί από δημόσιες διοικήσεις.

Υπηρεσία διαδικτυακής ηλεκτρονικής χαρτογράφησης για τη λήψη κυβερνητικών αποφάσεων (Τσεχία): Μεγάλα δορυφορικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με νέους τρόπους για την μέτρηση των τάσεων της δασικής υγείας. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες δορυφορικές παρατηρήσεις, κατόπιν επικύρωσης βάσει μιας εκτεταμένης βάσης δεδομένων δασικής υγείας. Οι χάρτες δασικής υγείας που προκύπτουν δημοσιεύονται ως υπηρεσία διαδικτυακής χαρτογράφησης και χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Γεωργίας για την καταβολή επιδοτήσεων.

Κοινόχρηστο περιβάλλον δασικών δεδομένων πολλαπλών χρηστών (Φινλανδία): Η λειτουργικότητα της πύλης της δασικής υπηρεσίας της Φινλανδίας θα διευρυνθεί, ώστε να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες δασικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που παρέχονται με πληθοπορισμό και της συνδεσιμότητας με την εθνική αρχιτεκτονική εξυπηρέτησης. Με αυτό τον τρόπο, θα ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση τυποποιημένων και ανοικτών δασικών δεδομένων για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που θα ωφελήσουν τον τομέα της δασοκομίας στο σύνολό του.

Πιλοτικές Εφαρμογές στην Αλιεία

Άμεσες επιχειρησιακές επιλογές για την ωκεάνια αλιεία τόνου ( Ισπανία): Ο στόχος αυτής της πιλοτικής εφαρμογής είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των σκαφών στην ωκεάνια αλιεία τόνου και η προληπτική συντήρηση των κινητήρων, παρέχοντας υποστηρικτικά εργαλεία για επιχειρησιακές επιλογές, όπως φόρτωση σκαφών, χάραξη πορείας με βάση τις καιρικές συνθήκες και συντήρηση βάσει των συνθηκών, για τα αλιευτικά σκάφη της Χώρας των Βάσκων. Μέσα από προσεγγίσεις Μεγάλων Δεδομένων θα αναπτυχθούν μοντέλα, χρησιμοποιώντας δεδομένα κινητήρων, πρόωσης, μετεωρολογικά και ιστορικά δεδομένα και τον σχεδιασμό των σκαφών.

Άμεσες επιχειρησιακές επιλογές της μικρής πελαγικής αλιείας (Νορβηγία): Αυτή η πιλοτική εφαρμογή εστιάζει στη βελτιστοποίηση της ενέργειας στη Νορβηγική πελαγική αλιεία μέσω επιχειρησιακών υποστηρικτικών εργαλείων για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τον τρόπο πρόωσης (ντίζελ-ηλεκτροκίνητα, ντίζελ-μηχανικά και διάφορα άλλα υβριδικά συστήματα) και την παραγωγή ενέργειας (χρήση γεννητριών με άξονες και βοηθητικών κινητήρων). Το αποτέλεσμα είναι μια εφαρμογή επί του σκάφους, η οποία εμφανίζει, σε πραγματικό χρόνο, την τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου και προτείνει τις καλύτερες εναλλακτικές επιλογές για τους τρόπους πρόωσης και την παραγωγή ενέργειας.

Σχεδιασμός της ωκεάνιας αλιείας τόνου: Ο στόχος αυτής της πιλοτικής εφαρμογής είναι η χρήση δεδομένων από δορυφόρους Γεωσκόπησης και από σημαντήρες που χρησιμοποιούνται από αλιείς, για τον σχεδιασμό διαδρομών αλιείας σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή αυτή θα καταστήσει επίσης την αλιεία φιλικότερη προς το περιβάλλον μέσω της κατανάλωσης λιγότερων καυσίμων για την αλιεία με βιώσιμο τρόπο.

Σχεδιασμός της μικρής πελαγικής αλιείας (Νορβηγία): Αυτή η πιλοτική εφαρμογή έχει ως στόχο να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο η χρήση τεχνολογιών Μεγάλων Δεδομένων μπορεί να δώσει σε ναυτικούς και πλοιοκτήτες πληροφορίες, με ωφέλιμο τρόπο για την αλιεία, όπως για παράδειγμα για την εύρεση των όσο το δυνατό καταλληλότερων αλιευτικών περιοχών. Αυτή η πιλοτική εφαρμογή στοχεύει στην μικρή πελαγική αλιεία μικρών πελαγικών ειδών της Νορβηγίας.

Αξιολογήσεις αποθεμάτων ιχθύων πελαγικής αλιείας (Νορβηγία): Αυτή η πιλοτική εφαρμογή έχει ως στόχο να καταδείξει ότι ο συνδυασμός πληροφοριών από διάφορα περιουσιακά στοιχεία ψηφιακών δεδομένων μπορεί να συμβάλει στην παραγωγή καλύτερων εκτιμήσεων όσον αφορά τις εκτιμήσεις των αποθεμάτων πελαγικών ιχθύων στις νορβηγικές αλιευτικές ζώνες. Αναμένεται ότι ο συνδυασμός δεδομένων με πληθοπορισμό με δημόσια/ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία ψηφιακών δεδομένων και αναλύσεις δεδομένων μπορεί να αυξήσει τόσο την ορθότητα όσο και την ακρίβεια των αξιολογήσεων των αποθεμάτων

Μικρές προβλέψεις και ιχνηλασιμότητα για τις πελαγικές αγορές αλιείας μικρών πελαγικών ειδών: Σε αυτήν την πιλοτική εφαρμογή θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες Μεγάλων Δεδομένων για την πρόβλεψη των τιμών των αλιευμάτων πελαγικών ειδών βάσει διάφορων δεδομένων της αγοράς σχετικά με την πελαγική αλιεία, όπως τα δεδομένα αλιευμάτων και εκφορτώσεων και τα δεδομένα εξαγωγών και αγοράς της διεθνούς αλιείας. Θα χρησιμοποιηθούν βραχυπρόθεσμες προβλέψεις των τιμών των αλιευμάτων πελαγικών ειδών για τη βελτιστοποίηση της αξίας των αλιευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.databio.eu/el/
Επικοινωνήστε : [email protected]

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 στο πλαίσιο της σύμβασης επιδότησης αριθ. 732064