Εταιρικά νέα ◦ 14—05—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το gaiasense σε αναφορά του πανευρωπαϊκού δικτύου AIOTI

Εταιρικά νέα ◦ 14—05—2020

Η Ομάδα Εργασίας για την Ευφυή Γεωργία και την Επισιτιστική Ασφάλεια του πανευρωπαϊκού δικτύου AIOTI – Alliance for Internet of Things Innovation πρόσφατα δημοσίευσε μια αναφορά με τίτλο “IoT data marketplaces for the agri-food sector: a first look to use cases for smart farming and across the food chain“. Σκοπός της αναφοράς είναι να αναδείξει τις αρχιτεκτονικές και τις τεχνολογίες για την υλοποίηση και λειτουργία μηχανισμών διαμοιρασμού δεδομένων στη γεωργία

Η αναφορά εστιάζει στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στο χώρο της γεωργίας, και το ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) σε τομείς όπως η συλλογή των δεδομένων από το χωράφι και η αυτοματοποίηση διαδικασιών στη γεωργία με αισθητήρες σε αγροτικά μηχανήματα και άλλο εξοπλισμό.

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC είναι μία από τις περιπτώσεις εφαρμογών που παρουσιάζονται στην αναφορά. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει περιγραφή της τεχνολογικής υποδομής του gaiasense με έμφαση στους τηλεμετρικούς αγρομετεωρολογικούς σταθμούς της NEUROPUBLIC, και τη διαδικασία συλλογής και αξιοποίησης των δεδομένων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα διαλειτουργικότητας του συστήματος με υπηρεσίες τρίτων, αλλά και των διαφόρων οντοτήτων που εμπλέκονται σε διαδικασίες διαμοιρασμού των δεδομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά στην ιστοσελίδα του AIOTI.