Τα Σχέδια Βελτίωσης αποτελούν επενδυτικό μέτρο, που αφορά στη στήριξη επενδύσεων οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και σε επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με λίγα λόγια

Η ηλεκτρονική εφαρμογή «GS Measure 4.1 – Σχέδια Βελτίωσης» παρέχει στον γεωργικό σύμβουλο τη δυνατότητα υλοποίησης του βασικού προενταξιακού ελέγχου σε συνδυασμό με μια σειρά από λειτουργικότητες, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά πιο κάτω :

  • Δημιουργία φακέλου υποψήφιου επενδυτή
  • Υπολογισμός τυπικής απόδοσης και Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας
  • Διενέργεια ελέγχου επιλεξιμότητας
  • Δημιουργία επενδυτικού σχεδίου
  • Διενέργεια ελέγχων επιλεξιμότητας επενδυτικών δαπανών
  • Υπολογισμός βαθμολογίας
  • Δυνατότητα επισύναψης των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • Διαχείριση και παρακολούθηση δικαιολογητικών τεκμηρίωσης επιλεξιμότητας του υποψήφιου επενδυτή και επενδυτικών δαπανών
  • Υπολογισμός ποσοστού ενίσχυσης

Highlights

Έχει κωδικοποιηθεί πλήρως και έχει παραμετροποιηθεί αντίστοιχα, το σύνολο του κανονιστικού πλαισίου, που διέπει το αντίστοιχο Μέτρο.

Η κωδικοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σύνολο των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών με τη συσχέτιση τους με μια σειρά πληροφοριών (εύλογο κόστος επενδυτικών δαπανών, μονάδες μέτρησης, δυναμικότητα επενδυτικών δαπανών κ.α.), ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι, κατά τη δημιουργία των επενδυτικών σχεδίων.

Η παραμετροποίηση έχει πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτυπώνεται και να υποστηρίζεται αντίστοιχα, η Στρατηγική της κάθε Περιφέρειας με τους διαφορετικούς στόχους και τομείς προτεραιότητας.

Εξασφαλίζει την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και υποστηρίζει τη γρήγορη και εύκολη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας, εξασφαλίζοντας, στο βαθμό του επιτρεπτού, την εξάλειψη των λαθών, με την αξιοποίηση προειδοποιητικών και απαγορευτικών μηνυμάτων. Επιπρόσθετα, η πλήρης κωδικοποίηση της πληροφορίας και οι λειτουργικότητες της εφαρμογής παρέχουν τη δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης πληθώρας φακέλων υποψηφιότητας.