Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Εκμετάλλευσης

Η ηλεκτρονική εφαρμογή «GI ICM – Διαχείριση Αγροτικής Εκμετάλλευσης» διακρίνεται για τις πολλαπλές λειτουργίες που μπορεί να επιτελέσει, με σκοπό τη σωστή διαχείριση και παρακολούθηση μιας ατομικής ή ομαδικής γεωργικής εκμετάλλευσης (ομάδα ή οργάνωση παραγωγών).

Με λίγα λόγια

Η ηλεκτρονική εφαρμογή «GI ICM – Διαχείριση Αγροτικής Εκμετάλλευσης» έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών από την καθημερινή ενασχόληση με τις παραγωγικές διαδικασίες του αγροτικού τομέα, την τήρηση των κανονιστικών πλαισίων (πχ. Κανόνες Πολλαπλής Συμμόρφωσης, Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής κ.λπ.), καθώς και των απαιτήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διαφόρων Συστημάτων Ποιότητας στον πρωτογενή τομέα (πχ. Agro, Global GAP, ΠΟΠ/ΠΓΕ, Βιολογική Γεωργία).

Η πληροφορία την οποία διαχειρίζεται και επεξεργάζεται το συγκεκριμένο λογισμικό είναι πλήρως κωδικοποιημένη, με απώτερο στόχο:

 • τη δημιουργία αποθετηρίου γνώσης
 • τη διευκόλυνση του χρήστη κατά την ενημέρωση των εγγραφών επιλέγοντας από λίστα τιμών
 • τον περιορισμό λαθών κατά την ενημέρωση των εγγραφών από τον χρήστη
 • την αξιοποίησή της κατά τη δημιουργία ορθών και χρήσιμων αναφορών και την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων

Highlights

Η εφαρμογή διαλειτουργεί με την εφαρμογή «GAIATrace – Ιχνηλασιμότητα», με απώτερο στόχο την παρακολούθηση και διαχείριση της ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης, διαλειτουργεί με την εφαρμογή «GI Agronomy – Αγρονομικές Συμβουλές» και «GS Compliance – Κανόνες Πολλαπλής Συμμόρφωσης», για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης μιας σειράς πληροφοριών και αρχείων, που αφορούν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, όπως παρουσιάζονται ενδεικτικά πιο κάτω:

 • Διαχείριση προφίλ αγροτικής εκμετάλλευσης
 • Δυνατότητας έκδοσης οδηγιών
 • Δημιουργία καλλιεργητικού πλάνου
 • Διαχείριση ημερολογίου εργασιών
 • Διαχείριση μητρώου εισροών/εκροών
 • Καταγραφή παρατηρήσεων επιτόπιου ελέγχου
 • Καταγραφή αποτελεσμάτων και παρατηρήσεων εσωτερικής επιθεώρησης
 • Εκτύπωση αναφορών