ΣΣΚ Blockchain

  • Τεχνολογίες: Digital Agriculture
  • Έναρξη:06—08—2020
  • Ολοκλήρωση:05—08—2022
  • Θεματική: IoT ↗

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς με την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain

Με λίγα λόγια

Η ψηφιοποιημένη διαχείριση της ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς στηρίζεται στο σχεδιασμό του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίζει την καταγραφή και παρακολούθηση των απαιτούμενων διαδικασιών και την ορθή ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των οντοτήτων (παραγωγοί, σύμβουλοι, τυποποιητήριο κ.λπ.), που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιτραπέζιας ελιάς.

Το προτεινόμενο σύστημα ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain, προκειμένου για την επίτευξη της επαλήθευσης και της τεκμηρίωσης της πληροφορίας σε όλα τα κρίσιμα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και για την παρακολούθηση (monitoring) των απαιτούμενων διεργασιών, με απώτερο στόχο την έγκαιρη διαχείριση κινδύνων.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Κωδικός Πράξης: 5070100).