Εταιρικά νέα ◦ 26—11—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Έναρξη του ευρωπαϊκού έργου Ploutos με τη συμμετοχή της NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 26—11—2020

Το έργο Ploutos του Ορίζοντα 2020 ξεκίνησε με την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του στις 22 και 23 Οκτωβρίου, και στοχεύει στην δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για μια πιο βιώσιμη αλυσίδα αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και η παροχή κινήτρων που θα οδηγήσουν στην εξισορρόπηση των δυνάμεων εντός της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα και θα τον μεταμορφώσουν σε ένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμο σύστημα. Αντίθετα με τις μέχρι πρότινος προσεγγίσεις, που εστίαζαν αποσπασματικά σε τμήματα της συνολικής αλυσίδας, το Ploutos θα ακολουθήσει μια πιο συστημική προσέγγιση, εξετάζοντας την συνολική επίπτωση των αλλαγών, επιτρέποντας έτσι μια πιο περιεκτική και σε βάθος κατανόηση της, μέσω ενός Βιώσιμου Πλαισίου Καινοτομίας (Ploutos Innovation Framework).

 

Πλαίσιο Βιώσιμης Καινοτομίας

Το Πλαίσιο Βιώσιμης Καινοτομίας του Ploutos στηρίζεται σε έναν συνδυασμό συμπεριφορικής καινοτομίας, συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογικών υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα. Το Ploutos αντιλαμβάνεται ότι για να καταφέρει να εμπνεύσει την συμπεριφορική καινοτομία και να οδηγήσει σε πραγματική αλλαγή για ενίσχυση της βιωσιμότητας και της συνεργασίας μέσα στην ίδια την αγρο-διατροφική αλυσίδα, δεν είναι αρκετή και μόνο η εφαρμογή υπαρχουσών τεχνολογικών καινοτομιών. Για τα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα το Ploutos θα αναπτύξει μια επαναχρησιμοποιούμενη προσέγγιση, με στόχο να καθοδηγήσει το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των μοντέλων αυτών, αλλά και να εξασφαλίσει την δέσμευση για την υλοποίηση τους. Τα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα του Ploutos θα σχεδιαστούν με τρόπο που θα εξασφαλίζει την αντιμετώπιση των πολυσύνθετων και πολυδιάστατων απαιτήσεων όλης της αλυσίδας αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα και όχι απλά τμημάτων αυτής.

Τέλος, όσων αφορά στις τεχνολογικές υπηρεσίες, το Ploutos θα εστιάσει στην επέκταση υφιστάμενων τεχνολογιών, οι οποίες σε συνδυασμό με τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα θα επιτρέπουν μεγαλύτερη και αποδοτικότερη ροή πληροφοριών τόσο προς τους αγρότες (συμβουλευτικές υπηρεσίες), όσο και από τους αγρότες (παραγωγή υπηρεσιών δεδομένων). Το προτεινόμενο Πλαίσιο Καινοτομίας θα υποστηρίζεται από ένα ευρύτερο οικοσύστημα και θα υιοθετήσει μια πολύ-παραγοντική προσέγγιση εμπλέκοντας εκπροσώπους από όλη την αλυσίδα αξίας του αγρο-διατροφικού τομέα. Για την υιοθέτηση και υποστήριξη της υλοποίησης των παραπάνω καινοτομιών, καθώς και των δράσεων που θα προκύψουν από τους παραπάνω άξονες, το Ploutos εισάγει έναν νέο μηχανισμό την “Ακαδημία Καινοτομίας“.

Ακαδημία Καινοτομίας

Η εικονική «Ακαδημία Καινοτομίας» (Ploutos Innovation Academy) θα προσφέρει στους ενδιαφερόμενους την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια σειρά εφαρμοσμένων πειραμάτων και καλών πρακτικών σχετικά με τη βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα. Το σύνολο των διαθέσιμων πειραμάτων και πρακτικών  θα σχεδιαστούν, θα εφαρμοστούν και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο έντεκα Καινοτόμων Πιλοτικών που συνοδεύουν το Ploutos.

Ο ρόλος της ακαδημίας, είναι να αποτελέσει τον χώρο και το μηχανισμό συνεργατικού σχεδιασμού, υποστήριξης, παρουσίασης και προώθησης όλων των εφαρμοσμένων καινοτομιών, με γνώμονα την εξασφάλιση του μέγιστου αντίκτυπου αυτών των καινοτόμων πρακτικών.

Εταίροι του έργου

Η κοινοπραξία του Ploutos αποτελείται από εταίρους που καλύπτουν όλη την αλυσίδα αξίας, από γεωργούς και γεωργικούς οργανισμούς, βιομηχανίες τροφίμων, μέχρι ΜΚΟ, δημόσιες αρχές και δημόσιες υπηρεσίες. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μια καινοτόμος επιχείρηση, η οποία προέκυψε από την σύμπραξη του αγροτικού, τραπεζικού και τεχνολογικού τομέα στην Ελλάδα, είναι ο συντονιστής του έργου.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 33 εταίροι από την Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, την Κύπρο, τη Σλοβενία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Ακολουθήστε το έργο:

Twitter: @ploutos_h2020
Facebook: @ploutosh2020
LinkedIn: ploutos-h2020