Εταιρικά νέα ◦ 25—08—2020
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επέκταση του Use Case “Data-Driven Potato Production” του IoF2020 με συντονιστή τη NEUROPUBLIC

Εταιρικά νέα ◦ 25—08—2020

H NEUROPUBLIC είναι ο συντονιστής φορέας του Use Case 1.6 “Data-Driven Potato Production” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020), στο οποίο επίσης συμμετέχουν:

Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, όμως τα θετικά  μέχρι τώρα αποτελέσματα συνετέλεσαν να επιλεχθεί μεταξύ άλλων για να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε νέα πιλοτικά μέχρι το τέλος του 2020. Σε αυτό το διάστημα θα πραγματοποιηθούν νέες εγκαταστάσεις τηλεμετρικών σταθμών στην Ελλάδα (Δύστος, τομάτα) και την Κύπρο (Όμοδος, σταφύλι), με σκοπό να δοκιμαστούν οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου και σε άλλες καλλιέργειες.

Ταυτόχρονα θα ξεκινήσει συνεργασία με το Use Case 4.5 “Digital Ecosystem Utilization” του IoF2020, στο οποίο συντονίζει η Ελληνική εταιρεία Future Intelligence και συμμετέχουν το ITC Cluster (Σλοβενία), το Ινστιτούτο γεωργικών Ερευνών της Κύπρου και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας.

Στόχος της συνεργασίας είναι είναι η επίτευξη διαλειτουργικότητας με τις υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο Use Case, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος που θα προκύψει από την εφαρμογή τους τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε ευρύτερους τομείς όπως η περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη συνεργασία αναμένεται να είναι τα εξής:

  • Δημιουργία δύο νέων πιλοτικών σε δύο χώρες (Ελλάδα και Κύπρο) και δημιουργία δικτύου συνεργαζόμενων φορέων και χρηστών IoT σε κάθε ένα από αυτά.
  • Δημιουργία νέας τεχνολογικής υποδομής συλλογής δεδομένων στις δύο χώρες, με βάση τους χαμηλού κόστους αγρομετεωρολογικούς σταθμούς.
  • Επίδειξη της διαδραστικότητας, της απρόσκοπτης λειτουργίας και της ασφαλούς ροής δεδομένων μεταξύ διαφορετικών λύσεων ευφυούς γεωργίας, με τη χρήση εργαλείων του FIWARE, όπως Generic Enablers (π.χ. Orion Context Broker) και NGSIv2, που αποτελούν μέρος του οικοσυστήματος του IoF2020.
  • Παροχή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας σε κάθε χώρα, που βασίζονται στη συλλογή δεδομένων και προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιλεγμένης καλλιέργειας και μικροκλίματος, και ανάπτυξη διατομεακών υπηρεσιών.
  • Επίδειξη των αποτελεσμάτων του έργου για την επιτάχυνση της υιοθέτησής τους σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Σχετικά με το Data-Driven Potato Production

Το Use Case 1.6 “Data-Driven Potato Production” είναι μία από τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Internet of Food & Farm 2020 (IoF2020) του Ορίζοντα 2020. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη της καλλιέργειας πατάτας στην Πολωνία, την Ουκρανία και την Κύπρο – τρεις χώρες με παράδοση στην παραγωγή πατάτας – με μια προσέγγιση βάση το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC.

Στο πλαίσιο της δράσης εγκαταστάθηκαν τηλεμετρικοί αγρομετεωρολογικοί σταθμοί του gaiasense σταθμοί σε επιλεγμένα αγροτεμάχια των τριών αυτών χωρών και αναπτύχθηκαν υπηρεσίες για την άρδευση και την φυτοπροστασία της καλλιέργειας πατάτας, οι οποίες προσαρμόστηκαν στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της κάθε περιοχής.