Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) προχώρησε σε σύμβαση μίσθωσης έργου, με την εταιρεία NEUROPUBLIC ΑΕ, για την προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και διαχείρισης αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.


Στα πλαίσια του έργου, τα στελέχη της εταιρείας θα υλοποιήσουν τις υπηρεσίες της εγκατάστασης και παραμετροποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων, τη μεταφορά δεδομένων στο νέο Σύστημα, τον Έλεγχο Ορθότητας καθώς και τον τελικό Έλεγχο καλής λειτουργίας. Θα πραγματοποιήσουν επίσης εκπαίδευση χρηστών και θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών σε Περιβάλλον Πιλοτικής Λειτουργίας και Παραγωγικής Λειτουργίας.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2017.