Εταιρικά νέα ◦ 28—07—2016
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η NEUROPUBLIC γίνεται μέλος του Big Data Value Association (BDVA)

Εταιρικά νέα ◦ 28—07—2016

H NEUROPUBLIC ασχολείται με τη συλλογή, ενσωμάτωση και διαχείριση μεγάλου όγκου ετερογενών δεδομένων όπως αυτά που προέρχονται από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs), από το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, ατμοσφαιρικά & εδαφικά δεδομένα, χάρτες, κλπ. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας για την ποσοτική και ποιοτική αύξηση της αγροτικής παραγωγής με ταυτόχρονη μείωση του κόστους, σε μια βάση εγγεγραμμένων χρηστών που ξεπερνά τις 725 χιλιάδες.

Το BDVA είναι μια ιδιωτική, μη κερδοσκοπική ένωση που καθοδηγείται από τη βιομηχανία και έχει ως στόχο την προώθηση των δεδομένων μεγάλου όγκου (BigData) όσον αφορά στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο απώτερος σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους για την Ευρώπη, τις επιχειρήσεις της και τους πολίτες της, και η προσπάθεια να αποκτήσει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια, καθοδηγούμενη από δεδομένα, ψηφιακή οικονομία.

Τα μέλη του BDVA προέρχονται από μεγάλες βιομηχανίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και υλοποίηση της συνεργασίας ανάμεσα σε Ευρωπαϊκούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται με BigData και της Ε.Ε. Το BDVA οργανώνει την προσπάθειά του σε Ομάδες Κρούσης (Task Forces), των οποίων τα μέλη έχουν ως σκοπό την καθιέρωση του BDVA ως του σημείου αναφοράς για τα BigData σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύνδεσμοι:

http://www.bdva.eu/

http://bdva.s803.sureserver.com/bdva-member-profile?big_data_related_activities_x_20=&country_op=in&country%5B%5D=1085

http://bdva.s803.sureserver.com/bdva-member-profile?big_data_related_activities_x_20=&country_op=in&country%5B%5D=1085&organisation_type_26%5B%5D=SME&member_type_23%5B%5D=AM)