Υπογράφηκε σύμβαση έργου μεταξύ της NEUROPUBLIC A.E. και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) με φορέα υλοποίησης το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας).


Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία μηχανογραφικών εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Ανθρωπίνων Πόρων (εφαρμογή μισθοδοσίας και προσωπικού) και Διαχείρισης Πρωτοκόλλου για τις λειτουργικές ανάγκες τους ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.