Εταιρικά νέα ◦ 05—05—2017
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμβαση έργου μεταξύ NEUROPUBLIC Α.Ε. και Γ.Γ.Ε.Τ.

Εταιρικά νέα ◦ 05—05—2017

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία μηχανογραφικών εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Ανθρωπίνων Πόρων (εφαρμογή μισθοδοσίας και προσωπικού) και Διαχείρισης Πρωτοκόλλου για τις λειτουργικές ανάγκες τους ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.