Η ηλεκτρονική εφαρμογή «GM-VATREF – Διαχείριση Επιστροφής ΦΠΑ» διευκολύνει τους παραγωγούς να υποβάλλουν την Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ.

Με λίγα λόγια

Το ειδικό καθεστώς αγροτών είναι προαιρετικό καθεστώς, το οποίο απαλλάσσει τους αγρότες που εντάσσονται σε αυτό, από τις υποχρεώσεις, που έχουν όσοι υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, δηλαδή από τις υποχρεώσεις τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων), έκδοσης στοιχείων και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.

Παράλληλα, για τον ΦΠΑ των εισροών, που προορίζονται για την αγροτική τους εκμετάλλευση (σπόροι, λιπάσματα, μηχανήματα), προβλέπεται επιστροφή του ΦΠΑ με ειδικό τρόπο. Δηλαδή, η επιστροφή δεν γίνεται με βάση τις πραγματικές αγορές, που πραγματοποίησε ο αγρότης ή τις πραγματικές υπηρεσίες που έλαβε, αλλά γίνεται με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής επί των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων παραγωγής του και παροχών αγροτικών υπηρεσιών του, τα οποία προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή «GM-VATREF – Διαχείριση Επιστροφής ΦΠΑ» έχει σχεδιασθεί και αναπτυχθεί, ώστε να διευκολύνει τους παραγωγούς, που υποβάλλουν Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ. Τους παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και την εκτέλεση διασταυρωτικών ελέγχων, ώστε να γνωρίζουν πριν καν υποβληθεί η αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ, το ποσό που δικαιούνται να λάβουν αλλά και αν έχει υπερβεί το όριο του ποσού για το οποίο μπορούν να αιτηθούν επιστροφή του ΦΠΑ.

Οι λειτουργικότητες της εν λόγω ηλεκτρονικής εφαρμογής αποτυπώνονται συνοπτικά πιο κάτω:

  • Ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης επιστροφής ΦΠΑ
  • Εκτέλεση διασταυρωτικού ελέγχου πριν την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Παραγωγή εκτυπώσεων των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ, μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά
  • Παραγωγή στατιστικών αναφορών

 

Η χρησιμότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής έγκειται στο γεγονός ότι εύκολα και γρήγορα εξασφαλίζει πλήρες και έτοιμο το ειδικό έντυπο Φ6, μαζί με τους συνημμένους πίνακες που απαιτούνται για την κατάθεση της αίτησης στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.