Καινούργιο Τριχωνίδας – Ελιά

Σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καινούργιου Τριχωνίδας, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας του gaiasense βρίσκουν εφαρμογή στην καλλιέργεια της ελιάς με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγής ελιών Καλαμών.

Με λίγα λόγια

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι σήμερα η πρώτη Περιφέρεια της χώρας σε παραγωγή ελιών Καλαμών, συνεισφέροντας περισσότερο από το 50% της Ελληνικής παραγωγής, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού των ελαιοδέντρων στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τα τελευταία χρόνια όμως το υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με την αδυναμία ενσωμάτωσης καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, συνέτειναν στην δραματική μείωση των δεικτών ανταγωνιστικής εμπορικής αποτελεσματικότητας ιδιαίτερα στην διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο του έργου SmartOliveGrove, η NEUROPUBLIC συνεργάζεται με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καινούργιου Τριχωνίδας, έναν δυναμικό συνεταιρισμό με έντονη δραστηριότητα στο χώρο της ελαιοκαλλιέργειας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, θα αναπτυχθούν υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια της ελιάς Καλαμών και θα προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Οι υπηρεσίες θα στοχεύσουν κυρίως στη βελτιστοποίηση της άρδευσης και της φυτοπροστασίας της καλλιέργειας, με σκοπό τη μείωση των εισροών στους ελαιώνες και τη βελτίωση της παραγωγής, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής.