Το 2014 η NEUROPUBLIC ανέλαβε ένα μεγάλο έργο Πληροφορικής για λογαριασμό του του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και Φορέα Υλοποίησης τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Με λίγα λόγια

Το έργο ονομάζεται «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» και αποτελεί μέρος της πράξης με τίτλο: Υψηλής Προστιθεμένης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-ΥπΑΑΤ).

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η ανάπτυξη του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (ΕΜΕΑΠΕΕ), η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών αυτών των Μητρώων.

Επίσης, αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη του περιβάλλοντος  για την ανταλλαγή αλφαριθμητικών και γεωχωρικών δεδομένων μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και του Υπ.Α.Α.Τ, ώστε να επιτευχθεί μια τυποποιημένη, βασισμένη σε ανοικτά πρότυπα, ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών υψηλής διαλειτουργικότητας, ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του συστήματος του Μητρώου τόσο προς τους ενδιαφερόμενους εξωτερικούς παράγοντες, όσο και προς τις Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ για περαιτέρω εκμετάλλευση.

Συμπληρωματικό αντικείμενο, αποτελεί και η διασύνδεση των λοιπών (κλαδικών) μητρώων του Υπ.Α.Α.Τ, με το νέο περιβάλλον, η ανάπτυξη νέων κλαδικών και η λειτουργική ενίσχυση υφιστάμενων Μητρώων, καθώς και η επιλεκτική εκκαθάριση δεδομένων και κοινή απεικόνιση των στοιχείων με ενιαίο τρόπο πλέον, στις υφιστάμενες διαχειριστικές εφαρμογές, οι οποίες διατηρούν την επιχειρησιακή τους αυτονομία και παραμένουν σε λειτουργία για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Υπουργείου.

Τέλος, αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής (web-gis) για τα γεωχωρικά και αλφαριθμητικά δεδομένα ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα για απεικόνιση στατιστική επεξεργασία και για διαχείριση ανάλογα με την εξουσιοδότηση του χρήστη.

Στόχος του έργου είναι η βέλτιστη εκμετάλλευση των συστημάτων και υποδομών που θα αναπτυχθούν στους φορείς μέσω της πράξης e‐ΥΠΑΑΤ, η περαιτέρω αξιοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων του Υπ.Α.Α.Τ, η παροχή υψηλής αξίας ψηφιακών υπηρεσιών προς τους αγροτικούς συντελεστές, αλλά κυρίως η δημιουργία ενός μηχανισμού διαλειτουργικότητας στην ανταλλαγή δεδομένων με τους εποπτευόμενους φορείς για την δημιουργία αξιόπιστων αγροτικών μητρώων.